Digitalt först med användaren i fokus i Skåne

Treårig statlig satsning på digitalt kompetenslyft för folkbibliotekarier.

Mål för Skåne

I Skåne har vi satt som mål att projektet ska ge följande effekter hos folkbiblioteken:

 • Att biblioteken ska fortsätta att utveckla sitt förhållningssätt till digital transformation, vilket innebär löpande anpassning av verksamheten och därmed kompetensbehov som ska tillgodoses.
 • Att det digitala perspektivet ska genomsyra alla delar av bibliotekets verksamheter samt finnas beskrivet och förankrat i aktuell biblioteksplan. (Bibliotekslag 2013:801)
 • Att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller digitala frågor.
 • Att bibliotekspersonalen ska känna sig tryggare i att hantera digitala frågor. Kompetensutveckling är ett medel för det och en pågående process. Biblioteken ska ge utrymme för kunskapsdelning och utbildning som en del i en lärande organisation.

Foto: Kulturförvaltningen

Principer och rollfördelning

För att biblioteken i Skåne tillsammans ska få mest effekt ut av satsningen vill vi i den regionala biblioteksverksamheten samverka med er utifrån följande principer och rollfördelning:

Region Skåne:

 • Stödjer (till exempel ekonomiskt, med hjälp av coaching, i lokala processer)

 • Främjar och erbjuder kunskapsdelning och kompetensutveckling – se Region Skånes kalenderhändelser

 • Främjar samarbeten och samverkan

 • Målet är att nå och få med alla Skånes kommuner utifrån de olika förutsättningar som råder

 • Region Skåne har inte en styrande roll. Oavsett Digitalt först har folkbiblioteken enligt bibliotekslagen uppdraget ”Att öka kunskapen om informationsteknik…”. Den samordnande rollen tar Region Skåne genom att erbjuda stöd i lokala processer och att initiera kompetensutvecklingsinsatser och här samarbetar vi med flera skånska bibliotek.

Folkbiblioteken:

 • Utgår från personalens och verksamhetens behov

 • Utgår från lokalsamhällets behov

 • Avsätter tid och resurser för att kunna prioritera det digitala uppdraget de närmsta åren

 • Äger sina lokala processer, ansvarar för sin personals kompetensutveckling och för ambitionsnivån

Foto: Kulturförvaltningen

Hur når vi målet?

För att vi ska nå målet i Skåne, erbjuder Region Skåne:

 • tre paket

 • kompetensutveckling

 • referensgrupp

Tre paket

Region Skåne erbjuder tre paket inom projektet; Ledarpaket, Folkpaket och Startpaket. En kommun kan ta del av ett, två eller alla tre paket.

Tre paket

3D-workshop i Hjärup. Foto: Emelie Ljungberg

Kompetensutveckling och referensgrupp

Kompetensutveckling
Region Skåne erbjuder en bred variation av kompetensutveckling under projekttiden. Vi har skrivit samarbetsavtal med i dagsläget fyra bibliotek (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö). Avtalen har olika teman utifrån de behov som har identifierats:

 • pedagogik, handledning och bemötande
 • käll- och sökkritik samt källtillit
 • kompetensutvecklingsbehov utifrån självskattningstestet
 • barn och unga

Referensgruppen
Referensgruppen skapades 2018. Representanterna kommer från stora, medelstora och små bibliotek, i storstad och på landsbygd. Gruppen är viktig eftersom medlemmarna är mitt i biblioteksverksamheten och vet vilka digitala frågor som ställs på biblioteken. Därmed kan vi ringa in de behov biblioteksanställda har vad gäller kompetensutveckling och annat. Att vara med i gruppen är också en form av kompetensutveckling. Målet är att alla 33 kommuner i Skåne ska ha varit med under projektperioden - vilket nu är uppnått i och med att referensgruppen för 2020 är utsedd! De bibliotek vi har samarbetsavtal med har representanter med under alla tre år (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö).

Referensgruppen 2020 består av representanter från biblioteken i: Burlöv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge samt en nationell representant från Digiteket.

Referensgruppen 2019 bestod av representanter från biblioteken i: Bromölla, Helsingborg, Höganäs, Höör, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Tomelilla och Vellinge. Nytt för denna referensgrupp är att vi har en representant med nationellt perspektiv, eftersom Biblioteken i Malmö har i uppdrag att driva den nationella lärplattformen Digiteket.

Referensgruppens 2018 bestod av representanter från biblioteken i: Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Hörby, Kristianstad, Lund, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg och Ystad.

Referensgruppen för Digitalt först i Skåne 2018. Foto: Kulturförvaltningen

Sammanställning per kommun vad gäller engagemang i Digitalt först (april 2020)

Nu har vi nått alla 33 kommuner i Skåne med Digitalt först! Det var ett av Region Skånes mål med projektet. 

Nedan ser du en karta med en sammanställning över hur många erbjudanden inom Digitalt först med användaren i fokus i Skåne, som varje kommun deltar i. Dessa erbjudanden är Startpaket, Folkpaket, Ledarpaket samt Referensgruppen. Sjöbo, Klippan och Bjuv är de tre kommuner som har tagit del av alla fyra erbjudanden.

Sammanställning per kommun och erbjudande

Vad gäller Startpaket och Folkpaket är det öppet för alla kommuner att delta. I första omgången av Ledarpaket vänder vi oss till de mindre kommunerna i Skåne, som har max 25 000 invånare (med undantag av Kävlinge). Region Skånes kulturförvaltning väljer varje år ut medlemmar till referensgruppen, för att det ska vara en spridning vad gäller såväl storlek på kommunerna som geografisk spridning. 2020 har alla 33 kommuner fått erbjudande om att delta i referensgruppen och tackat ja!

Sammanställning: Engagemang per kommun vad gäller Startpaket, Folkpaket och Ledarpaket samt deltagande i referensgruppen.

Sammanställning: Engagemang per kommun vad gäller de tre paketen Region Skåne erbjuder samt deltagande i referensgruppen.

Fakta

Satsningen "Digitalt först – med användaren i fokus" kom som ett förslag från arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Kungliga biblioteket fick uppdraget nationellt och det handlar om att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar utbildning av landets folkbibliotekarier.

Att folkbiblioteken fick uppdraget beror bland annat på att:

 • ”Bibliotekens personal är van att läsa av behov i sin omgivning och anpassa sina insatser till individers efterfrågan.”
 • ”Folkbiblioteken… är offentliga platser som har hög trovärdighet.”
 • Bibliotek har fokus på de digitala frågorna

Projektet är treårigt och pågår mellan 2018-2020.Senast uppdaterad : 2020-11-13