Mål för Skåne

I Skåne har vi satt som mål att projektet ska ge följande effekter hos folkbiblioteken:

 • Att biblioteken ska fortsätta att utveckla sitt förhållningssätt till digital transformation, vilket innebär löpande anpassning av verksamheten och därmed kompetensbehov som ska tillgodoses.
 • Att det digitala perspektivet ska genomsyra alla delar av bibliotekets verksamheter samt finnas beskrivet och förankrat i aktuell biblioteksplan. (Bibliotekslag 2013:801)
 • Att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller digitala frågor.
 • Att bibliotekspersonalen ska känna sig tryggare i att hantera digitala frågor. Kompetensutveckling är ett medel för det och en pågående process. Biblioteken ska ge utrymme för kunskapsdelning och utbildning som en del i en lärande organisation.

Foto: Kulturförvaltningen

Principer och rollfördelning

För att biblioteken i Skåne tillsammans ska få mest effekt ut av satsningen vill vi i den regionala biblioteksverksamheten samverka med er utifrån följande principer och rollfördelning:

Region Skåne:

 • Stödjer (till exempel ekonomiskt, med hjälp av coaching, i lokala processer)

 • Främjar och erbjuder kunskapsdelning och kompetensutveckling – se Region Skånes kalenderhändelser

 • Främjar samarbeten och samverkan

 • Målet är att nå och få med alla Skånes kommuner utifrån de olika förutsättningar som råder

 • Region Skåne har inte en styrande roll. Oavsett Digitalt först har folkbiblioteken enligt bibliotekslagen uppdraget ”Att öka kunskapen om informationsteknik…”. Den samordnande rollen tar Region Skåne genom att erbjuda stöd i lokala processer och att initiera kompetensutvecklingsinsatser och här samarbetar vi med flera skånska bibliotek.

Folkbiblioteken:

 • Utgår från personalens och verksamhetens behov

 • Utgår från lokalsamhällets behov

 • Avsätter tid och resurser för att kunna prioritera det digitala uppdraget de närmsta åren

 • Äger sina lokala processer, ansvarar för sin personals kompetensutveckling och för ambitionsnivån

Foto: Kulturförvaltningen

Hur når vi målet?

För att vi ska nå målet i Skåne, erbjuder Region Skåne:

 • tre paket

 • kompetensutveckling

 • referensgrupp

Tre paket

Region Skåne erbjuder tre paket inom projektet; Ledarpaket, Folkpaket och Startpaket. En kommun kan ta del av ett, två eller alla tre paket.

Tre paket

 • Startpaket

  Fokus medarbetare.

  Har du ställt dig någon av nedanstående digitala frågor*, eller liknande?

  • Jag känner mig osäker på vad sökkritik innebär, finns det någon kurs jag kan gå?

  • Ska jag verkligen hjälpa till med att fylla i blanketten till Migrationsverket?

  • Jag får många frågor om bankärenden, kan vi inleda ett samarbete med banken?

  Då hjälper startpaketet dig och dina kollegor att utforska möjliga svar! Om du vill genomföra den workshop som är kopplad till självskattningstestet, då är också Startpaket det rätta för ditt bibliotek. I paketet ingår en kurs i processledning för att ge dig redskap att hålla i processer på ditt bibliotek. Du lär dig att reflektera kring och hantera ovanstående frågor, eller helt andra som du och dina kollegor vill undersöka.

  Syftet med Startpaketet är att:

  • Synliggöra och inventera de digitala frågorna

  • Få syn på behov av kompetensutveckling

  • Fortsätta eller få igång återkommande diskussioner kring de digitala frågorna

  • Skapa trygghet kring de digitala frågorna

  Kurs i processledning - kursen erbjuds inte längre
  Målgrupp: all bibliotekspersonal
  Omfattning: en och en halv dag

  När du anmäler dig till kursen är du också med i Startpaketet. Begränsat antal platser.

  För att kunna frigöra tid för processledaren kan du söka finansiering via Experimentspåret.

  * För att visa på bredden och mångfalden när det gäller digitala frågor, kommer här ytterligare exempel som definierar begreppet.
  Det är en digital fråga när en användare behöver hjälp med att:

  • skriva ut: från Excel, Word, mobilen etc

  • ansluta till bibliotekets wi-fi

  • ladda ner en app

  • starta ett mejlkonto

  • ladda ner en e-bok

  • ändra storlek på en bild

  • få en rekommendation vilket program hen ska använda för att skriva cv

  • söka eller låna om på bibliotekets webbplats

  • spara information eller konvertera till ett visst format (till exempel pdf)

  • värdera om en viss information på internet är trovärdig

  • beskriva virtual reality (VR) eller artificiell intelligens (AI)

  • förstå hur deras data ägs av företag (Facebook, Google etcetera), när de ska vara försiktiga och när det kan vara värt att dela sina uppgifter

 • Folkpaket

  Fokus användare. Att arbeta med användardriven verksamhetsutveckling blir allt viktigare för biblioteken!

  För att bibliotekets erbjudande ska vara relevant behöver användarnas behov bli tydliga. Genom att delta i Folkpaketet får du verktyg, metoder och kunskaper att utforska detta. Fokus ligger inom det digitala området, och du har stor nytta av erfarenheter från processen i all verksamhetsutveckling.

  Processerna

  Erbjudandet till biblioteken består av två sammanhängande delar:
  en lär- och en utvecklingsprocess. De bibliotek som antas ska delta i båda. Bibliotekschefens engagemang har stor betydelse för projektets förankring och genomslag.

  Del 1 - Lärprocess

  I samarbete med Zenit Design genomför vi fyra workshops. Under dessa lär sig deltagarna att arbeta med användarcentrerad design.

  Exempel på innehåll:

  • Vad innebär användarcentrerad design?
  • Metoder för att lära känna sina användare bättre.
  • Att identifiera utmaningar baserade på användares problem eller behov.
  • Utveckla och testa konkreta idéer bland annat genom att skapa prototyper.
  • Validera och förbereda för att implementera idéerna.

  Detta ingår för deltagarna i processen:

  • Ett kursmaterial med utförligt beskrivna metoder att använda sig av, under och efter genomförd process.
  • Coaching mellan träffarna.

  Processen med Zenit Design pågår under fyra månader. Deltagarna behöver avsätta tid till arbete mellan mötena. Sammanlagt ca två arbetsdagar.

  Del 2 - Utvecklingsprocess

  Efter avslutad lärprocess arbetar biblioteket vidare med sina idéer för att gå från idé till prototyp. Även i denna process behöver deltagarna avsätta tid för genomförande.

  Deltagarna och ansvarig chef träffar utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning för att diskutera fortsättningen på projektet. Här finns en möjlighet att omformulera utmaningen. En projektplan med budget ska skickas till Kulturförvaltningen efter mötet.

  Bidraget från Region Skåne ska användas för att genomföra någon typ av pilotprojekt.

  Steg på vägen kan till exempel vara att:

  • Anlita en utvecklare/konsult för att ta fram en tjänst.
  • Anlita en specialist på användarorienterad design för att engagera hela personalstyrkan i förändringsarbete.

  Även i denna process ska användarna vara involverade för att säkerställa lösningarna.

  Det genomförda projektet redovisas via kulturdatabasen när det har avslutats.

 • Ledarpaket

  Fokus ledare.
  Startskott för Ledarpaket, omgång 2 sker under hösten 2020.

  Särskild inbjudan
  Förutsättningar för Ledarpaket 2020: Vi erbjuder Ledarpaket till dig som är chef på folkbibliotek i Skåne. Antal platser är begränsat och blir intresset stort kommer vi att prioritera chefer i mindre kommuner (max 25 000 invånare).

  Innehåll
  Paketet innehåller fyra moduler med olika teman och föreläsare. De fyra modulerna har dessa teman:

  1. Digitaliseringen i samhället.

  2. Uppdraget och det kollegiala lärandet.

  3. Med användaren, eller icke-användaren, i fokus.

  4. Bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid.

  En processledare och coach finns tillgänglig under och mellan tillfällena, och coachar i olika frågeställningar, med reflektionsfrågor eller kring uppdraget.

  Syfte
  Att lägga grunden för hur du som ledare kan stimulera och stärka den egna organisationens digitala mognad. Att verksamheten ska gynna användarnas och icke-användarnas behov, nu och i framtiden. 

  Mål

  • Att du som ledare ska få insikt i hur du tillsammans med din personal kan utforska den digitala transformationen på biblioteket.
  • Att du som ledare ska få verktyg hur du kan skapa en trygg och lärande organisation med bred delaktighet i det digitala uppdraget.
  • Att du som ledare ska kunna formulera och kommunicera bibliotekens digitala uppdrag i olika sammanhang, samt kunna koppla det till olika styrdokument. 
  • Att du som ledare kan bidra till ett nyfiket och öppet förhållningssätt vad gäller bibliotekets roll i det alltmer digitaliserade samhället, i samarbete med andra aktörer.

  Ledarpaket, omgång 2 startar den 10 december 2020.

3D-workshop i Hjärup. Foto: Emelie Ljungberg

Kompetensutveckling och referensgrupp

Kompetensutveckling
Region Skåne erbjuder en bred variation av kompetensutveckling under projekttiden. Vi har skrivit samarbetsavtal med i dagsläget fyra bibliotek (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö). Avtalen har olika teman utifrån de behov som har identifierats:

 • pedagogik, handledning och bemötande
 • käll- och sökkritik samt källtillit
 • kompetensutvecklingsbehov utifrån självskattningstestet
 • barn och unga

Referensgruppen
Referensgruppen skapades 2018. Representanterna kommer från stora, medelstora och små bibliotek, i storstad och på landsbygd. Gruppen är viktig eftersom medlemmarna är mitt i biblioteksverksamheten och vet vilka digitala frågor som ställs på biblioteken. Därmed kan vi ringa in de behov biblioteksanställda har vad gäller kompetensutveckling och annat. Att vara med i gruppen är också en form av kompetensutveckling. Målet är att alla 33 kommuner i Skåne ska ha varit med under projektperioden - vilket nu är uppnått i och med att referensgruppen för 2020 är utsedd! De bibliotek vi har samarbetsavtal med har representanter med under alla tre år (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö).

Referensgruppen 2020 består av representanter från biblioteken i: Burlöv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge samt en nationell representant från Digiteket.

Referensgruppen 2019 bestod av representanter från biblioteken i: Bromölla, Helsingborg, Höganäs, Höör, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Tomelilla och Vellinge. Nytt för denna referensgrupp är att vi har en representant med nationellt perspektiv, eftersom Biblioteken i Malmö har i uppdrag att driva den nationella lärplattformen Digiteket.

Referensgruppens 2018 bestod av representanter från biblioteken i: Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Hörby, Kristianstad, Lund, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg och Ystad.

Referensgruppen för Digitalt först i Skåne 2018. Foto: Kulturförvaltningen

Sammanställning per kommun vad gäller engagemang i Digitalt först (februari 2022)

Nu har vi nått alla 33 kommuner i Skåne med Digitalt först! Det var ett av Region Skånes mål med projektet. 

Nedan ser du en karta med en sammanställning över hur många erbjudanden inom Digitalt först med användaren i fokus i Skåne, som varje kommun deltar i. Dessa erbjudanden är Startpaket, Folkpaket, Ledarpaket samt Referensgruppen. Bjuv, Klippan, Sjöbo, Vellinge och Ängelholm och är de fem kommuner som har tagit del av alla fyra erbjudanden.

Sammanställning ledarpaketet per kommun

Vad gäller Startpaket och Folkpaket är det öppet för alla kommuner att delta. I första omgången av Ledarpaket vänder vi oss till de mindre kommunerna i Skåne, som har max 25 000 invånare (med undantag av Kävlinge) och i andra omgången bjöd vi in alla kommuner. Region Skånes kulturförvaltning väljer varje år ut medlemmar till referensgruppen, för att det ska vara en spridning vad gäller såväl storlek på kommunerna som geografisk spridning. 2020 har alla 33 kommuner fått erbjudande om att delta i referensgruppen och tackat ja! Referensgruppen har blivit ett nätverk efter att projektet är avslutat och fortsätter att träffas och diskutera digitala frågor och utmaningar.

Sammanställning: Engagemang per kommun vad gäller Startpaket, Folkpaket och Ledarpaket samt deltagande i referensgruppen.

Sammanställning: Engagemang per kommun vad gäller de tre paketen Region Skåne erbjuder samt deltagande i referensgruppen.

Fakta

Satsningen "Digitalt först – med användaren i fokus" kom som ett förslag från arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Kungliga biblioteket fick uppdraget nationellt och det handlar om att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar utbildning av landets folkbibliotekarier.

Att folkbiblioteken fick uppdraget beror bland annat på att:

 • ”Bibliotekens personal är van att läsa av behov i sin omgivning och anpassa sina insatser till individers efterfrågan.”
 • ”Folkbiblioteken… är offentliga platser som har hög trovärdighet.”
 • Bibliotek har fokus på de digitala frågorna

Projektet är treårigt och pågår mellan 2018-2020.Senast uppdaterad : 2022-03-02