Mål för Skåne

I Skåne har vi satt som mål att projektet ska ge följande effekter hos folkbiblioteken:

 • Att biblioteken ska fortsätta att utveckla sitt förhållningssätt till digital transformation, vilket innebär löpande anpassning av verksamheten och därmed kompetensbehov som ska tillgodoses.
 • Att det digitala perspektivet ska genomsyra alla delar av bibliotekets verksamheter samt finnas beskrivet och förankrat i aktuell biblioteksplan. (Bibliotekslag 2013:801)
 • Att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller digitala frågor.
 • Att bibliotekspersonalen ska känna sig tryggare i att hantera digitala frågor. Kompetensutveckling är ett medel för det och en pågående process. Biblioteken ska ge utrymme för kunskapsdelning och utbildning som en del i en lärande organisation.

Foto: Kulturförvaltningen

Principer och rollfördelning

För att biblioteken i Skåne tillsammans ska få mest effekt ut av satsningen vill vi i den regionala biblioteksverksamheten samverka med er utifrån följande principer och rollfördelning:

Region Skåne:

 • Stödjer (till exempel ekonomiskt, med hjälp av coaching, i lokala processer)

 • Främjar och erbjuder kunskapsdelning och kompetensutveckling – se Region Skånes kalenderhändelser

 • Främjar samarbeten och samverkan

 • Målet är att nå och få med alla Skånes kommuner utifrån de olika förutsättningar som råder

 • Region Skåne har inte en styrande roll. Oavsett Digitalt först har folkbiblioteken enligt bibliotekslagen uppdraget ”Att öka kunskapen om informationsteknik…”. Den samordnande rollen tar Region Skåne genom att erbjuda stöd i lokala processer och att initiera kompetensutvecklingsinsatser och här samarbetar vi med flera skånska bibliotek.

Folkbiblioteken:

 • Utgår från personalens och verksamhetens behov

 • Utgår från lokalsamhällets behov

 • Avsätter tid och resurser för att kunna prioritera det digitala uppdraget de närmsta åren

 • Äger sina lokala processer, ansvarar för sin personals kompetensutveckling och för ambitionsnivån

Foto: Kulturförvaltningen

Hur når vi målet?

För att vi ska nå målet i Skåne, erbjuder Region Skåne:

 • tre paket

 • kompetensutveckling

 • referensgrupp

Tre paket

Region Skåne erbjuder tre paket inom projektet; Ledarpaket, Folkpaket och Startpaket. En kommun kan ta del av ett, två eller alla tre paket.

Tre paket

3D-workshop i Hjärup. Foto: Emelie Ljungberg

Kompetensutveckling och referensgrupp

Kompetensutveckling
Region Skåne erbjuder en bred variation av kompetensutveckling under projekttiden. Vi har skrivit samarbetsavtal med i dagsläget fyra bibliotek (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö). Avtalen har olika teman utifrån de behov som har identifierats:

 • pedagogik, handledning och bemötande
 • käll-och sökkritik
 • kompetensutvecklingsbehov utifrån självskattningstestet
 • biblioteksrummets utformning

Referensgruppen
Referensgruppen skapades 2018. Representanterna kommer från stora, medelstora och små bibliotek, i storstad och på landsbygd. Gruppen är viktig eftersom medlemmarna är mitt i biblioteksverksamheten och vet vilka digitala frågor som ställs på biblioteken. Därmed kan vi ringa in de behov biblioteksanställda har vad gäller kompetensutveckling och annat. Att vara med i gruppen är också en form av kompetensutveckling. Målet är att alla 33 kommuner i Skåne ska ha varit med under projektperioden. De bibliotek vi har samarbetsavtal med har representanter med under alla tre år (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö).

Referensgruppen 2019 består av representanter från biblioteken i: Bromölla, Helsingborg, Höganäs, Höör, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Tomelilla och Vellinge. Nytt för denna referensgrupp är att vi har en representant med nationellt perspektiv, eftersom Biblioteken i Malmö har i uppdrag att driva den nationella lärplattformen Digiteket.

Referensgruppens 2018 bestod av representanter från biblioteken i: Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Hörby, Kristianstad, Lund, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg och Ystad.

Referensgruppen för Digitalt först i Skåne 2018. Foto: Kulturförvaltningen

Fakta

Satsningen "Digitalt först – med användaren i fokus" kom som ett förslag från arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Kungliga biblioteket fick uppdraget nationellt och det handlar om att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar utbildning av landets folkbibliotekarier.

Att folkbiblioteken fick uppdraget beror bland annat på att:

 • ”Bibliotekens personal är van att läsa av behov i sin omgivning och anpassa sina insatser till individers efterfrågan.”
 • ”Folkbiblioteken… är offentliga platser som har hög trovärdighet.”
 • Bibliotek har fokus på de digitala frågorna

Projektet är treårigt och pågår mellan 2018-2020.