Stöd till idéburna organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos unga

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av idéburna organisationer med verksamhet i minst sex kommuner eller där insatsen på annat sätt bedöms nå en stor andel ur målgruppen. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån föreningens ändamål som kommer målgruppen till nytta.

Syfte

Syftet med bidraget utgår från Region Skånes prioritering Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser avseende skydds- och riskfaktorer med fokus på psykiskt välbefinnande.

Vad ska bidraget användas till?

Fokus för detta bidrag avser förebyggande och främjande insatser inom levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor, sömn, tobak, alkohol och narkotika, sexuell hälsa samt sociala relationer. Levnadsvanor och sociala relationer är en viktig del för att främja psykiskt välbefinnande hos barn- och unga. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas hänsyn till sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa. Ett starkt fokus på goda levnadsvanor är en förutsättning för bidraget.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 1 september 2023 för verksamhetsår 2024.

Riktlinjer och kriterier

Riktlinjer och kriterier ligger till grund för bedömning av i rätt tid inkomna ansökningar.

Ansökningsblankett

Signera gärna digitalt. Använd valfri tjänst för digital signering. Obs, det är viktigt att en unik ID-kod skapas för signeringen, för att den ska vara giltig.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag kommer att ske efter det att Regionala utvecklingsnämnden beslutat om budget för verksamhetsåret.

Utbetalning av bidrag

Regionala utvecklingsnämnden har som ambition att betala ut godkända bidrag under första kvartalet 2024. Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras av Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna få kännedom att regionala skattemedel bidrar till psykisk hälsa för unga i Skåne.

Miljöarbete

Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (315 000 kronor år 2023) ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete.

Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om finansiering av Region Skåne.

Redovisning av bidrag

Redovisningen ska bestå av

  • en slutrapport och
  • en ekonomisk redovisning som visar hur bidraget har använts.

Slutrapporten ska beskriva följande:

  • I vilka kommuner som verksamheten har bedrivits?
  • Har insatsen har kunnat genomföras som planerats?
  • Har kontakten med regional utveckling fungerat avseende tillgänglighet, information och bemötande?
  • Vilken eller vilka levnadsvanor har bidraget riktats mot.
  • Beskriv på vilket sätt som fler barn och unga har nåtts av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. 

Den ekonomiska redovisningen:

Den ekonomiska redovisningen avser inte årsredovisning, årsbokslut eller förenklat bokslut. I den ekonomiska redovisningen ska det gå att utläsa vad själva bidraget har använts till.

  • Det ska följa en röd tråd mellan slutrapportens beskrivning av hur bidraget har använts och de kostnader som framgår av den ekonomiska redovisningen.
  • Verifikationer kan komma att inhämtas för att styrka kostnader. 

Slutrapporten och den ekonomiska redovisningen skall var för sig undertecknas av firmatecknare alternativt ordförande. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.