Internetkablar grävs ner intill ett rött hus med vita knutar

Bredbandsstöd

För att eftersträva det nationella bredbandsmålet för år 2025 har Region Skåne beslutat att inrätta ett regionalt bredbandsstöd. För år 2024 har 22,2 miljoner kronor avsatts för att sträva mot målet.

Utlysningen är öppen 240501-240930.

Syfte

Syftet med stödet är att bidra till möjligheterna att erbjuda en höghastighetsanslutning till de byggnader som idag inte nås av varken de kommersiella utbyggnadsplanerna eller de statliga stöd som tilldelats/tilldelas av Post- och Telestyrelsen (PTS) för bredbandsutbyggnad.

Mål

Följande mål för den fasta bredbandsuppkopplingen gäller regionalt för år 2025:

 • 98 procent av Region Skånes hushåll och företag ska ha tillgång till eller vara i absolut närhet till robust bredband med en hastighet på minst 1000 Mbit/s symmetriskt
 • 99,9 procent av Region Skånes hushåll och företag ska ha tillgång till eller vara i absolut närhet till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt
 • 100 procent av Region Skånes hushåll och företag ska ha tillgång till eller vara i absolut närhet till robust bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s symmetriskt
 • Nå områden som saknar bredband eller enskilda byggnader på Skånes landsbygd
 • Områden utan riktigt bredband är vår viktigaste prioritering.
 • Byggnader i dessa områden återfinns såväl i kluster som enskilda byggnader. Det regionala bredbandsstödet kan nyttjas till att producera en anslutning till sådana områden eller byggnader med en kapacitet om minst 1000 Mbit/s. Den primära överföringstekniken för att uppnå detta utanför tätort är fiberinfrastruktur. Finns fiber redan framdraget till byggnad eller till avlämningspunkt vid byggnad kan stöd ej erhållas för den/dessa byggnader. En grundförutsättning för att nå lönsamhet i den här typen av nyanläggningsprojekt är att hushållen själva bidrar med en väsentlig del av finansieringen. En miniminivå på ca 20 000 kr per fastighet i anslutningsavgift ska därför tillämpas. Om det är befogat med tanke på anslutningsavgifter för tidigare utbyggnad i närheten kan avgiften i det nya området vara högre.

Bredbandsstöd

 • Stödet går att söka under perioden 1 maj till 30 september 2024.

 • Stödet kan sökas av skånska kommuner eller av aktörer som kan uppvisa ett samverkansavtal med kommunen som avses. I samverkansavtalet ska det framgå att kommunen medfinansierar regionens stöd enligt ovan.

  • Stödet ska utlysas och vara sökbart under perioden 1 maj till 30 september 2024.
  • Får endast användas till geografiska ytor som kan anses vara marknadsmisslyckanden.*
  • Region Skåne och kommunerna finansierar stödet med 50% var.
  • Stödet ska gå till en tillhandahållandeupphandling av nät.
  • Stödet avser stamnät till lokala anslutningsnät som ligger långt från befintliga nät samt anslutning av hushåll i områden som inte nås med stöd från det nationella stödprogrammet.
  • Finansieringen kan endast sökas hos Region Skåne av skånska kommuner, eller av aktörer som kan uppvisa ett samverkansavtal med kommunen som avses. I samverkansavtalet ska det framgå att kommunen medfinansierar regionens stöd enligt ovan.
  • Först-till-kvarnprincipen frångås till förmån för en fullödigt kvalitativ bedömning, vilken baseras på i anbud offererat totalpris per meter färdigt nät.
  • För att undvika att hela stödet går till en enskild geografi har ett maximalt tak om 7 miljoner kronor i beviljat stöd inom en kommuns gränser satts för stödet. Emellertid görs undantag om stödpotten inte fulltecknats per den 30 september 2024. Finns medel kvar i potten per detta datum behandlas ytterligare ansökningar i inkommen ordning obeaktat tidigare anslagna medel.

  * det vill säga där marknadens aktörer inte räcker till. (PTS definition)

 • Ansökan kommer ligga ute på regionens hemsida under minst två veckor innan beslut. Skulle någon aktör under denna tidsperiod hävda att detta område byggs ut på kommersiell grund med likvärdig trådbunden teknik ska denne redovisa en affärsplan och tidplan på högst tre år för projektet. Om inte detta kan påvisas fortsätter ansöknings-processen enligt nedan. Uppgifter om samtliga beviljade stöd kommer att finnas tillgängliga på Region Skånes hemsida under avtalstiden sju år och därefter ytterligare tre år i arkiv. De projekt som erhållit stöd om mer än 5 000 000 SEK kommer att finnas under en särskild rubrik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.