Regionplan för Skåne 2022-2040

Regionplan för Skåne 2022-2040 är en strategisk plan där vi tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne. Regionplanen antogs av regionfullmäktige den 14 juni 2022.

Regionplanen omfattar hela Skåne. Den visar Skånes samlade vilja och ger förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanens syfte är att underlätta den regionala fysiska planeringen och peka ut den riktning som Region Skåne, de skånska kommunerna och andra samhällsaktörer vill att Skåne ska ta. Regionplanen ska bidra till en samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne.

En regionplan i nära samarbete

Regionplanen har tagits fram i en omfattande process där de 33 skånska kommunerna, myndigheter, organisationer, länsstyrelsen med flera har kunnat lämna synpunkter i olika steg. Dialogen med kommunerna har varit central för arbetet, där både politiker och tjänstepersoner deltagit. Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett komplement till den kommunala översiktliga planeringen. Regionplanen för Skåne är en levande process som kommer att fortsätta, planen kommer löpande att ses över och utvecklas under varje mandatperiod.

Kopplad till regionala utvecklingsstrategin

Detta arbetssätt är inget nytt för Skåne. I grunden ligger en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå och insikten om att den fysiska planeringen ur ett regionalt perspektiv har en stor betydelse för regionens utveckling. Tidigare kallade Region Skåne samarbetet för Strukturbild för Skåne. 2019 fick Region Skåne enligt PBL som andra region i Sverige tillsammans med Region Stockholm uppdraget att upprätta en regionplan. Därmed vidareutvecklar vi vårt arbetssätt knyter arbetet med regionplanen till vår regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne. Regionplanen kan ses som dess fysiska uttryck, ett genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.

Lärdomar från regionplaneprocessen

Region Skåne har sammanställt lärdomarna från framtagandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 i en digital publikation.

Läs mer

 • Regionplaneprocessen ska bidra till att skapa grunden för en hållbar samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne.

  Framtagandet har skett i flera steg och omfattade bland annat ett samrådsskede på fem månader och ett granskningsskede på tre månader innan planen slutligen antogs av Regionfullmäktige i juni 2022. En gång per mandatperiod ska planen sedan ses över och revideras.

  Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett verktyg för att, med gemensamma krafter, stärka Skånes konkurrenskraft och Skånes röst nationellt och internationellt. 

 • Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering av verksamheter, service, bostäder och infrastruktur har stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor spänner över de kommunala och regionala gränserna och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang. Fysiska strukturer är inte bundna till administrativa gränser och då hjälper regional planering till att se sambanden. Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik, förutsättningar för näringslivets utveckling, liksom klimat- och energifrågor. Det handlar om vilka villkor som ges för att människor ska kunna leva och verka i hela Skåne.

  Vem ansvarar för vad?

  Kommunerna ansvarar självständigt för sin översiktsplanering och Region Skåne ansvarar för att en regionplan tas fram. Dialogen mellan kommunerna och Region Skåne är därför avgörande för att regionplanen ska få en stark förankring och blir ett dokument för goda livsmiljöer i framtiden.

  En regionplan hjälper oss att:

  • fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering
  • överbrygga gapet mellan regionalt tillväxtarbete och översiktsplaneringen
  • se helheter och regionala utmaningar och möjligheter
  • diskutera och lösa frågor av mellankommunal och mellanregional karaktär
  • i olika sammanhang agera kring gemensamma intressen
  • stärka vår samordning och vårt samarbete

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.