Vindskydd i solig skog.

Rekreativa leder

Region Skåne ska skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet. Naturen i Skåne ska vara attraktiv och utvecklas med fokus på skåningarnas folkhälsa.

Skåneleden

Region Skåne är huvudman Skåneleden, en låglandsled som förenar Skånes kommuner. Den har den unika positionen att (förutom ren fjällmiljö) kunna erbjuda hela Sveriges naturvariation på 130 mil och samtidigt vara lättillgänglig från stads- och bymiljöer. De första etapperna invigdes redan 1978 och leden utgör idag ett unikt nätverk som förbinder många av Skånes värdefullaste natur- och rekreationsområden. Skåneleden kanaliserar besökare och erbjuder trygga vandringsupplevelser för alla som bor i, eller tillfälligt besöker, Skåne.

Skåneleden ska genom sin tillgängliga infrastruktur bidra till förbättrad folkhälsa och goda levnadsvanor, genom att möjliggöra en aktiv vardag med närhet till naturen. Vi arbetar för att Skåneleden ska vara i framkant gällande ledutveckling för rekreation och turism.

Vi samarbetar med Stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för förvaltning av leden. Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av Skåneleden. Ledansvariga i respektive kommun ansvarar för all praktisk hantering utmed leden.

Skåneleden går i stor utsträckning på privatägd mark. Det är tack vare de tusentals markägare utmed Skåneleden som har godkänt att just vandrare får färdas över deras mark som möjliggör leden. Visa respekt för naturen och leden och läs gärna på om Allemansrätten för att veta vad som gäller när du är ute på tur.

Kontakt:

info@skaneleden.se

Nationella cykelleder för rekreation och turism

Region Skåne har en bred satsning när det gäller cykelfrågorna, bland annat genom följande strategier och planer: Cykelstrategi (antagen 2017), Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Cykelvägsplan 2018-2029, Tourism Matters! Strategisk färdplan mot 2030 med flera.

Cykling är en utmärkt form för motion som passar många och bidrar till stärkt hälsa. Ledbaserad turism är efterfrågat av utländska besökare och om vi möter deras behov skulle vi också kunna se hur ökad turismcykling skulle bidra till näringslivs- och landsbygdsutveckling och en hållbar turismutveckling i Sverige.

I Skåne finns idag tre nationella cykelleder som erbjuder cyklisten totalt 90 mil av kvalitetssäkrad cykelled:

  1. Kattegattleden
  2. Sydostleden
  3. Sydkustleden

Alla dessa tre cykellederna vilar på Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning.

Regionala cykelleder för rekreation och turism

Mellan 2019-2023 driver Region Skåne ett projekt för att utveckla regionala cykelleder som är lämpliga både för vardagsrekreationen och för en lite längre semester. De regionala cykellederna kommer att utgöra ett komplement till de nationella lederna som finns idag, då det därmed skapas ett sammanhängande och mer finmaskigt nätverk av kvalitetssäkrade och attraktiva leder som knyter ihop Skånes kuster med besöksvärda platser i inlandet. De tre dellederna går under namnet Cykelleden Skåne och sträcker sig mellan Kristianstad - Ängelholm, Ystad - Båstad och Lomma - Kristianstad. Invigningen är planerad till sommaren 2023.

För mer information kontakta Lina Jönsson, lina.em.jonsson@skane.se

Mountainbikeleder i Skåne

Ett arbete pågår för att stärka Skåne som mountainbikedestination. Det finns en stor potential för Skåne att utveckla utbudet, tillgängligheten och kommunikationen kring mountainbikeleder (MTB-leder) med syfte att dels kanalisera MTB-cyklister från vandringsleder och skyddade områden och dels att uppmuntra till fysisk aktivitet genom stigcykling på rätt platser.

MTB är den gren inom naturturismen som växer starkast och utvecklingen av ett MTB-ledsystem i Skåne kan innebära möjligheter för verksamheter i anslutning till lederna att utvecklas.

Insatser kopplat till MTB är utpekat i den regionala cykelstrategin:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.