Skånska åkrar från ovan.

Prioriterade satsningar inom infrastruktur

Skåne är en gränsöverskridande storstadsregion. Tillsammans med Köpenhamn bor nära fyra miljoner människor här och befolkningen ökar. Den flerkärniga ortstrukturen är Skånes styrka, men detta ställer krav på ett väl fungerande infrastruktursystem som kan binda samman orterna.

Öresundsförbindelser

Öresundsbron har skapat samhällsekonomiska vinster i miljardklassen. Prognoser visar att den kommande järnvägstrafiken, främst gods, kommer att öka i en omfattning som skapar behov av att tidigarelägga kapacitetsförbättrande åtgärder.

Utan mer kapacitet riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och norra Europa.  Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer att ytterligare öka trafiktrycket.

Genom Greater Copenhagens Trafikcharter står även Region Hovedstaden, Region Sjaelland samt 46 danska kommuner bakom fler fasta Öresundsförbindelser. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. 

Skånes järnväg och vägar

Kapacitetssituationen är redan idag ansträngd på järnvägsnätet och vissa delar av europavägarna, särskilt på väg E6.

En fortsatt ökad trafik kommer att leda till en ohållbar situation om inte följande åtgärder vidtas:

 • Genomförande av persontåg på Söderåsbanan och Lommabanan
  Utökad kapacitet på Södra stambanan mellan Lund C och Hässleholm C, men även norr om Hässleholm. Utökad kapacitet på Skånebanan mellan Hässleholm C och Kristianstad C.

 • Kapacitetsförstärkningar i form av mötesspår, trimningsåtgärder och underhåll på Ystadbanan, Österlenbanan och Trelleborgsbanan.

 • Lommabanan etapp två, mötesspår och nya stationer.

 • Investeringar i väginfrastrukturen för förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet.

 • Satsningar på E6, E22 och E65.

Regional busstrafik

Det finns ett stort behov av utvecklad skånsk infrastruktur inte bara i utan även till och från våra större städer. Det krävs för att minska trängseln, lyfta bostadsbyggandet samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnyttan. Det innebär:

 • investeringar för förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för bussen
 • genomförande av regionalt superbusskoncept
 • arbeta utifrån ett hela resan-perspektiv

Hållbart resande

Skåne är först i Sverige med en regional mobilitetsplan. Att ställa om till ett hållbart transportsystem innebär förutom fysiska förutsättningar även att arbeta med attityder och beteenden för att förändra res- och transportval. 

Cykel

Skåne ska bli Sveriges främsta region för cykling. Genom tydliga prioriterade stråk även mellan tätorter möjliggörs pendling, turism med besöksmål och rekreativa cykelleder. Goda kopplingar till hållplatser och stationer gör cykeln till en viktig del i kollektivtrafiken.

Det innebär:

 • ökade satsningar på cykel
 • utbyggnad av Sydkustleden som binder ihop Kattegattleden och Sydostleden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.