Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne 2011-2015

Strategin utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) förperioden 2011–2015.

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne 2011-2015I strategin lyfts  prioriterade grupper och strategiska
områden inom sexuell och reproduktiv hälsa fram.

Strategin är nödvändig för att fokusera, tydliggöra och förstärka uppdraget inom ett viktigt folkhälsoområde i förändring. Den ska ligga till grund för handlingsplaner och aktiviteter inom olika delområden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter