Remissversion Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Den 13 februari beslutade Region Skånes kulturnämnd om en remissversion av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024.

En regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Förslaget till ny kulturplan har tagits fram i samverkan med Skånes kommuner och efter samråd med det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn. 

Regional kulturplan på remiss

Formella remissinstanser för Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne samt politiska nämnder inom Region Skåne. Dessutom välkomnar vi remissyttranden från andra aktörer, verksamheter eller organisationer.

Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande frågor:

  • Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning? Är det något perspektiv som saknas?
  • Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? Hur ser ni att den regionala kulturplanen kan utgöra ett stöd i ert eget arbete?
  • Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni förslag på förändring av formerna för er dialog med Region Skåne under nästa planperiod?

Alla yttranden måste ske skriftligt och ska vara inkomna senast den 15 april 2020 till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö eller till
kultur@skane.se.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter