Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020

Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 10,6 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 313,3 miljoner kronor för 2020.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020I kulturnämndens framställan till Statens kulturråd om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen har nämnden gjort en hemställan om statlig medfinansiering på totalt 205,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 6,98 miljoner kronor jämfört med 2019.

Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas tidigast i slutet av januari 2020. Uppräkningen från staten har emellertid ännu inte fördelats. Verksamhetsplan och budget för 2020 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 13 februari 2020 när nämnden fått beslutet från Statens kulturråd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter