Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019

Kulturnämndens budget omsluter, inklusive förväntade statsbidrag, 505,4 miljoner kronor. Kulturnämndens regionbidrag för 2019 utgör 302,7 miljoner kronor.

Regionbidraget innehåller en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2018.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra organisationer.

Slutlig budget fastställs i februari

Statens kulturråds beslut om det statliga anslaget till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen, tas först i slutet av januari 2019. I avvaktan på Kulturrådets beslut, har statsbidraget beräknats till 202,7 miljoner kronor, vilket innebär en preliminär uppräkning med 1 procent.

Kulturnämnden inväntar Kulturrådets beslut och fastställer därefter slutgiltig budget för 2019 vid sammanträdet den 14 februari.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter