Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Kulturnämndens budget för 2018 omsluter, inklusive förväntade statsbidrag, 515,1 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige är 320,5 miljoner kronor.

Statens kulturråd beslutar om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen i slutet av januari 2018. I avvaktan på det beslutet har statsbidraget i budgeten beräknats till 194,6 miljoner kronor.

Budgeten för 2018 kan komma att förändras på grund av Kulturrådets beslut. I så fall kommer kulturnämnden att besluta om ändringar i budgeten vid sitt sammanträde den 15 februari 2018.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag till cirka 70 kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra kulturaktörer.

Dokument

  • Budget och verksamhetsplan

    ( .pdf, 1,4 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter