Handlingsplan för en skånsk bioekonomi 2030

Handlingsplan för en skånsk bioekonomi 2030 har som syfte att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, starkare industri och arbetsmarknad samt ökad innovationskraft i Skåne.

bioekonomi framsida.jpgUtifrån Skånes unika förutsättningar och styrkeområden formulerar den sex insatsområden som ska stärka den utveckling
som vi redan ser inom bioekonomin. 

Handlingsplanen ska samla aktörer och öka förutsättningarna för en utveckling av bioekonomin i Skåne. Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror, till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror.

Skånes ekonomi baseras redan till en stor del på biobaserade råvaror, 11,5 procent av nettoomsättningen i regionens näringsliv ingår i dagsläget i bioekonomin. Andelen biobaserade produkter kan dock öka betydligt och innefatta mycket av den produktion som idag använder fossila råvaror. 

Region Skåne ansvarar för handlingsplanens genomförande genom kontinuerlig dialog med regionens aktörer och genom regelbunden uppföljning av arbetet.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter