Bredbandsstrategi för Skåne

Bredbandsstrategin för Skåne tar sikte på en fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till 2020.

Bredbandsstrategi för SkåneBredbandsstrategin har tre övergripande syften:

  • att tydliggöra målbilden för tillgång till bredband i Skåne 2020,
  • att belysa behovet av bredband ur ett samhällsperspektiv och
  • att presentera ett förslag på genomförandeprojekt till 2020, som belyser olika aktörers ansvar, finansieringsmetoder och utbyggnadsstrategier, för att nå de uppsatta målen.

Mål för utvecklingen till 2020

  • De övergripande målsättningarna för Skånes bredbandsinfrastruktur är att:
  • Minst 95 % av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s, till rimlig kostnad för slutkunden.
  • 100 % av alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s.
  • All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät.
  • Säkerställa en IT-infrastruktur med hög säkerhet och redundans.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter