TemaPM – Vilka fysiska strukturer genererar mest tillväxt?

Vilka fysiska strukturer genererar mest tillväxt? Utvärdering och konsekvensbeskrivning av fyra scenarier för Skåne år 2030: ”Utspridd”, ”Enkärnig”, ”Fåkärnig” och ”Flerkärnig”.
Rapporten belyser de olika scenarierna ur ett systemperspektiv, det vill säga den överordnade regionala bebyggelsestrukturens förmåga och förutsättningar till att skapa tillväxt, ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och ökad social hållbarhet i regionen.
 
Ur dessa fokusområden görs även försök att belysa vad som skulle krävas för att dessa framtidsbilder ska bli verklighet.
 

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter