Tillgänglighet i Öresundsregionen – Tillgänglighetsatlas 2014

Öresundsregionens tillgänglighetsatlas har tagits fram för att belysa hur tillgängligheten till och från arbetet ser ut ur ett Öresundsregionalt perspektiv. 

Tillgänglighetsatlas i ÖresundsregionenMed tillgänglighet menas här resetid från en plats till en annan via det allmänna väg- och kollektivtrafiknätet.

I dagens Öresundsregion betyder nationsgränsen allt mindre och arbetspendlingen över sundet har ökat kraftigt sedan Öresundsbrons tillkomst. Dessvärre saknas bra metoder och modeller som beskriver integration på arbetsmarknaden och tillgänglighet i gränsregioner.
Statistiska Centralbyråns lokala arbetsmarknadsmodell är dessvärre alltför enkelriktad och kan inte hantera kommuner som har flera stora och/eller konkurrerande pendlingsströmmar samtidigt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter