TemaPM Planera för nya stationssamhällen

Detta TemaPM sätter fokus på hur det planerade Regionala superbusskonceptet kan mötas upp med ortsutveckling för att ytterligare stärka orters attraktivitet och binda samman Skåne.

En tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att bidra till en utveckling av regionen och orterna i Skåne. För invånarna är tillgängligheten till bostad, arbete, utbildning och fritid en viktig faktor för val av bostadsort. Förhoppningen med detta TemaPM är att inspirera kommuner och andra att dra nytta av den potential till ortsutveckling som en station bidrar med och därför redan nu planera för attraktiva stationsmiljöer.

Rapporten riktar sig i första hand till tjänstemän och politiker som arbetar med samhällsplanering och trafikfrågor i Skånes kommuner.

Om Regionalt superbusskoncept

Region Skåne planerar för ett "Regionalt superbusskoncept" som syftar till att kombinera fördelarna med spårburen trafik med konventionellt bussystem utifrån devisen "Tänk tåg – kör buss."

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter