TemaPM - Planera för människor. Social hållbarhet kopplat till fysisk planering

Den miljö vi lever i har en stark påverkan på hur vi lever och på vår hälsa. Den rumsliga omgivningen är därmed en del av förutsättningarna för en god hälsa.

En medveten fysisk planering med blandade bostadsbestånd, attraktiva mötesplatser, ett rikt kulturutbud, hälsosamma miljöer i och vid bostaden samt tillgängliga natur- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.

Syftet med TemaPM Planera för människor att öka kunskapen om och tydliggöra kopplingen mellan social hållbarhet och fysisk planering, både på regional och på kommunal nivå. TemaPM:et innehåller även goda exempel och verktyg som inspiration för hur kommuner konkret kan arbeta med dessa frågor.

Skriften tar sin utgångspunkt i mindre kommuners och orters utmaningar och potentialer. Den riktar sig i första hand till planerare och folkhälsostrateger, men även till politiker och övriga tjänstemän med ett intresse för dessa frågor.

Bjud gärna in oss för presentation av materialet och en dialog om hur TemaPM:et kan användas i era strategiska planeringsprocesser.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter