Statusrapport kultur barn och unga 2018

I rapporten redogör Kulturförvaltningen för olika perspektiv på kultur barn och unga, bland annat kulturvaneundersökningar och områdets utmaningar samt rekommendationer för fortsatt arbete.

I rapporten redogör Kulturförvaltningen för olika perspektiv på kultur barn och unga, bland annat kulturvaneundersökningar och områdets utmaningar samt rekommendationer för fortsatt arbete. Barndomen är en betydelsefull period i en människa liv, ofta är det då kulturvanor påbörjas och etableras. Hemförhållande, förskola, skola, gymnasium och fritidsaktiviteter är betydelsefulla och avgörande för det enskilda barnets möte med konst och kultur och möjlighet till eget utövande.

Ett viktigt underlag

Gruppen barn och unga är prioriterad i kulturpolitiken, både på regional och nationell nivå. En analys av barns och ungas kulturvanor är ett betydelsefullt underlag för kulturpolitiska satsningar och förståelse för specifika behov och intressen som målgruppen har. Det är dock inte möjligt att samla in data för barn och unga på samma sätt som för den vuxna befolkningen. Enkätinstrument och datainsamlingsteknik måste anpassas till yngre människors förutsättningar, såsom språk, livsmiljö, mognad och myndighetsstatus. Metodiken måste också anpassas till olika åldersgrupper. Kopplas frågorna med bakgrundsvariabler såsom föräldrarnas utbildning och inkomst, måste materialet dessutom etikprövas.

2016 bjöd Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) in landets alla regioner att medverka i en barn- och ungastudie. Sex regioner valde att medverka i denna, däribland Region Skåne. Under 2017 svarade 1 580 elever i årskurs fem, åtta och andra året i gymnasiet i Skåne. Sammanlagt kom 13 166 elever i Sverige att medverka i undersökningen.

För att fördjupa och bredda perspektiven har Kulturanalys undersökning kompletterats, i "Statusrapport kultur barn och unga 2018", med relaterade undersökningar. En av dessa är Region Skånes och Kommunförbundet Skånes Folkhälsorapport "Barn och Unga i Skåne 2016" som var en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Andra är Statens mediaråds undersökning "Unga & medier 2017" samt den statliga utredningen "En inkluderande kulturskola på egen grund" (SOU2016:69).

Barn och unga prioriterad målgrupp

Verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och särskilda utvecklingsmedel är kulturnämndens viktigaste verktyg för att stödja kultur för barn och unga i Skåne. Ett avsnitt i Statusrapport barn och unga 2018 handlar därför om vilka regionala bidrag som når barn och unga.

Ett annat avsnitt belyser hur de olika konst- och kulturområdenas infrastruktur och utvecklingstrappa ser ut vilket påverkar utbudet och möjligheterna för barn och unga att ta del av konst och kultur i Skåne.
Rapporten innehåller också en redogörelse om vad som genomförts under kulturplanperioden på övergripande nivå inom barn- och ungaområdet samt vilka utmaningar som finns.

Avslutningsvis finns rekommendationer på strategiska utvecklingsfrågor för det framtida kulturpolitiska utvecklingsarbetet med barn- och ungafrågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.