Stationsnära läge 2.0 - positionspapper och verktygslåda

Region Skåne, Trafikverket, Länsstyrelsen och de fyra skånska hörnsamarbetena har enats om ett positionspapper med gemensamma principer för att stärka utvecklingen i stationsnära lägen.

framsida rapportUtöver positionspappret har en verktygslåda tagits fram som är ett kunskapsunderlag och ska utgöra stöd och inspiration. Verktygslådan har Region Skåne som avsändare.

Positionspappret och verktygslådan ska ge de skånska aktörerna argument, inspiration och verktyg i sitt arbete.

Positionspapprets viktigaste funktion är att visa en gemensam viljeriktning och målbild mellan aktörer som tillsammans har stor möjlighet att styra och driva utvecklingen i stationsnära lägen. Ett arbete som ofta är förenat med en komplicerad planeringssituation. Avsikten är därför att detta positionspapper ska bidra till att stärka kommunernas roll vid denna utveckling.

Dokument

  • Positionspapper Stationsnära läge 2.0

    ( .pdf, 640 kB)

    Ladda ner
  • Verktygslåda

    ( .pdf, 5,8 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter