Skånes befolkningsprognos 2018-2027

Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 11 procent eller 149 000 invånare, från 1344 689 den 31 dec 2017, till cirka 1 487 000 invånare år 2027.

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Befolkningsprognosen för perioden 2018-2027 har utarbetats inom avdelningen för regional utveckling, enheten för samhällsanalys. Prognosens basår är Skånes befolkning den 31 december 2017. Statistiska centralbyråns prognos över Sveriges framtida befolkning är ett underlag till prognosen och Skånes kommuner har bistått med underlag kring det planerade bostadsbyggandet.

Dokument

  • Befolkningsprognos-2018-2027.pdf

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner
  • Regionprognos 5årsklasser.xlsx

    ( .xlsx, 70 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter