Servicerapporten 2018

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar regional tillväxt och utveckling i hela Skåne.

I Servicerapporten görs en kartläggning av tillgänglighet i förhållande till kommersiell och offentlig service för att bo, arbeta och verka i Skåne samt hur utvecklingen har varit över tid.

Tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen service spelar en viktig roll för regionens attraktivitet som helhet och är en grundläggande förutsättning för utveckling och hållbar tillväxt.

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett Regionalt serviceprogram.

Region Skåne är ansvarig för det regionala serviceprogrammet 2014-2018 och genomför under 2018-2019 en aktualitetsprövning av programmet. Som ett underlag i det arbetet har denna Servicerapport tagits fram.

Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag för aktörer i Skåne för att utveckla en god tillgänglighet till olika typer av service. Rapporten beskriver dagsläget år 2018 och ska tjäna som en referenspunkt för utvärdering av kommande utvecklingsinsatser inom ramen för Regionala serviceprogrammet i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.