Servicerapporten 2018

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar regional tillväxt och utveckling i hela Skåne.

I Servicerapporten görs en kartläggning av tillgänglighet i förhållande till kommersiell och offentlig service för att bo, arbeta och verka i Skåne samt hur utvecklingen har varit över tid.

Tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen service spelar en viktig roll för regionens attraktivitet som helhet och är en grundläggande förutsättning för utveckling och hållbar tillväxt.

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett Regionalt serviceprogram.

Region Skåne är ansvarig för det regionala serviceprogrammet 2014-2018 och genomför under 2018-2019 en aktualitetsprövning av programmet. Som ett underlag i det arbetet har denna Servicerapport tagits fram.

Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag för aktörer i Skåne för att utveckla en god tillgänglighet till olika typer av service. Rapporten beskriver dagsläget år 2018 och ska tjäna som en referenspunkt för utvärdering av kommande utvecklingsinsatser inom ramen för Regionala serviceprogrammet i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter