Rapport: Ung kraft – unga och unga vuxnas deltagande i kulturella verksamheter

Med Region Skånes Ung kraft-bidrag har fem kulturverksamheter kunnat projektanställa unga vuxna under 2016 för att utveckla och främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet.

Rapport: Ung kraft – unga och unga vuxnas deltagande i kulturella verksamheterProjekten har varit framgångsrika i den meningen att man åstadkommit det vad man satt upp som mål, såsom aktiviteter, nätverk, modellbygge och samarbete mellan unga och verksamheterna. Utifrån en trestegstrappa för att nå delaktighet har institutionerna lyckats med de två första stegen. Man har öppnat upp sig för ungas visioner och erbjudit dem förutsättningar för att nå målen men är tveksam till att man lyckats att etablera nya bestående rutiner för kontinuerligt arbete med ungas delaktighet i organisationerna.

Rapporten framhåller vikten av ledningens förståelse av styrning och rutiner kontra delaktighet och frihet samt betydelsen av bekräftelse och prioriteringar för att igångsätta och långsiktigt arbeta med och för ung delaktighet.

Bakgrund

Region Skåne utlyste projektbidraget Ung kraft under hösten 2015. De fem kulturaktörerna beviljades sammanlagt 1,1 miljoner kronor för att projektanställa unga. Genom satsningen ville Region Skåne sätta fokus på betydelsen av ung kultur och samtidigt stimulera kulturaktörernas arbete med och för åldersgruppen. Målet med satsningen var att unga och unga vuxna skulle uppleva att det offentligt finansierade kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och angeläget.

Forskaren Magnus Karlsson, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, har följt arbetet i fyra av de fem kulturverksamheterna. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter