Rapport Kulturvaneundersökning Region Skåne/Kultur

Region Skånes kulturnämnd genomförde en kulturvaneundersökning 2012.

Omslag Rapport Kulturvaneundersökning Region Skåne/KulturResultatet av kuturvaneundersökningen visar på att skåningarna är mer kulturellt aktiva än svenskarna i allmänhet, om man mäter mot tidigare nationella undersökningar. De allra flesta, nästan 7 av 10, är nöjda med det kulturutbud som finns i Skåne. Det som möjligen saknas är framför allt musikarrangemang, teater samt aktiviteter för barn och unga.

Vilken typ av aktiviteter man ägnar sig åt, beror mycket på ålder. Yngre människor är mer aktiva när det handlar om att lyssna på musikkonserter och eget skapande vid dator, medan de äldre åldersgrupperna mer ägnar sig åt att gå på klassisk musik och liknande. Generellt är kvinnor mer aktiva än män, detsamma gäller höginkomsttagare och personer med högre utbildning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter