Rapport: Kulturella och kreativa näringar i Skåne - statistik 2011-2018

Region Skåne har uppdaterat statistiken som rör kulturella och kreativa näringar i Skåne enligt Swecos analysmodell och kan se några intressanta trender inom området.

Rapport: Kulturella och kreativa näringar i Skåne - statistik 2011-20182016 tog Sweco fram rapporten "Kulturella och kreativa näringar i Skåne" på uppdrag från Region Skåne. Rapporten fördjupade kunskapen om och förståelsen för de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för regional utveckling. I rapporten presenterades en analysmodell som bidrar till att man kan analysera sektorns utveckling över tiden och om gjorda insatser ger effekt på regional och kommunal nivå.

I rapporten Kulturella och kreativa näringar i Skåne - statistik 2011-2018 uppdaterades statistiken enligt Swecos analysmodell. Några trender som går att urskilja är:

  • Antalet företag och antalet sysselsatta inom KKN har ökat de senaste åren, dock svagare än antalet sysselsatta inom det övriga näringslivet.
  • 84 procent av företagen inom KKN saknade anställda. Inom övriga näringslivet var 69 procent av företagen enmansföretag.
  • Mellan 2011 och 2017 ökade produktiviteten inom KKN med 29 procent i rörliga priser, vilket var drygt 2 procentenheter högre än inom övriga företag. Som helhet har dock KKN lägre produktivitet än det övriga näringslivet.
  • Företag inom KKN överlever i högre utsträckning än i övriga näringslivet. Av de KKN-företag som startats 2015 fanns 67 procent fortfarande kvar år 2018, motsvarande andel för övriga företag var 61 procent.
  • Av de sysselsatta inom företag inom KKN var 44 procent kvinnor och 56 procent män, vilket var en markant jämnare könsfördelning än inom övriga näringslivet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter