Rapport: Kulturella och kreativa näringar i Skåne - statistik 2011-2016

Region Skåne har uppdaterat statistiken som rör kulturella och kreativa näringar i Skåne enligt Swecos analysmodell och kan se några intressanta trender inom området.

Rapport: Kulturella och kreativa näringar i Skåne - statistik 2011-20162016 tog Sweco fram rapporten "Kulturella och kreativa näringar i Skåne" på uppdrag från Region Skåne. Rapporten fördjupade kunskapen om och förståelsen för de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för regional utveckling. I rapporten presenterades en analysmodell som bidrar till att man kan analysera sektorns utveckling över tiden och om gjorda insatser ger effekt på regional och kommunal nivå.

I rapporten Kulturella och kreativa näringar i Skåne - statistik 2011-2016 uppdaterades statistiken enligt Swecos analysmodell. Några trender som går att urskilja är:

  • Sysselsättningen visar en något nedåtgående trend, vilket nästan uteslutande beror på krisen för traditionella mediebolag.
  • Stor inkomstspridning mellan olika branschkluster inom KKN. Låga inkomster inom konstnärlig verksamhet.
  • Något lägre överlevnad bland de företag inom KKN som startade 2011 jämfört med samtliga företag.
  • Branschklustren inom KKN är relativt jämställda, med undantag av Spelutveckling som är starkt mansdominerat. Spelutveckling är å andra sidan bäst på att anställa utrikesfödda.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter