Rapport: Genomlysning av centrumbildningar i Region Skåne 2017

En nulägesbeskrivning av de centrumbildningar som finns i Skåne och som får verksamhetsbidrag av Region Skånes kulturnämnd har gjorts under 2017.

Rapport: Genomlysning av centrumbildningar i Region Skåne 2017Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) har gjort en undersökning på uppdrag av Region Skåne. Den finns sammanställd i rapporten "Genomlysning av centrumbildningar i Region Skåne 2017". Rapporten ger en orientering i centrumbildningarnas situation i Skåne och är en del av det långsiktiga utvecklingsarbetet inom området.

Region Skånes kulturnämnd genomför återkommande undersökningar av olika verksamheter för att nå målen i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Rapporten bidrar med ökad kunskap om centrumbildningarnas förutsättningar att utvecklas som del i en stark kulturell infrastruktur och att utveckla villkoren för konstnärligt skapande.

Centrumbildningar på nationell nivå

Nio centrumbildningar finns representerade i Skåne som alla får verksamhetsbidrag från Region Skåne. Rapporten genomlyser: Seriefrämjandet, Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Danscentrum Syd, Konstnärscentrum Syd, Teatercentrum Södra, Musikcentrum Syd och Konsthantverkscentrum Skåne. Centrum för Dramatik Syd får verksamhetsbidrag från och med 2018.

Centrumbildningar i Skåne

Nio centrumbildningar finns representerade i Skåne varav åtta får verksamhetsbidrag från Region Skåne. Rapporten genomlyser: Seriefrämjandet, Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Danscentrum Syd, Konstnärscentrum Syd, Teatercentrum Södra, Musikcentrum Syd och Konsthantverkscentrum Skåne. Centrum för Dramatik Syd har från och med 2018 ett utvecklingsbidrag från Region Skåne.

Viktiga för kulturskapares arbetsvillkor

Rapporten beskriver centrumbildningarnas verksamhetsstruktur, målsättning, lokaler, nuvarande och framtida behov, finansiering samt möjligheter och utmaningar i framtiden. Andra intressenters perspektiv på centrumbildningarna berörs även genom att Kulturrådet, Arbetsförmedlingen Kultur Media, Malmö stads kulturförvaltning ger sina perspektiv samt koppling till respektive riksorganisation.

Centrumbildningarna är en viktig del i infrastrukturen för kulturskaparnas arbetsvillkor, genom sitt arbete med uppdragsförmedling, kompetensutveckling och rådgivning till sina medlemmar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter