Rapport från Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Rapporten ger en samlad analys från toppmötet i Malmö 2018 och är en källa till kunskap och inspiration för kulturpolitiskt strategiarbete på kommunal, regional, nationell och nordisk nivå.

Rapport från Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i MalmöRapporten ska kunna användas som en källa till kunskap och inspiration för kulturpolitiskt strategiarbete på kommunal, regional, nationell och nordisk nivå.

Rapporten har utarbetats av Ida Thomson, Bättra Konsult i nära samarbete med Region Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL). I rapporten görs först en samlad analys av de aktuella teman, utmaningar och framgångsfaktorer i det kulturpolitiska arbetet på lokal, regional, nationell och nordisk nivå som lyftes under mötet.

Därefter redovisas ett antal slutsatser som avser det framtida nordiska samarbetet på det kulturpolitiska området samt ett antal medskick från arrangörerna av toppmötet. I bilaga 2 finns en sammanfattning av de samtal och anföranden som hölls på scen och av gruppdiskussionerna.

Bakgrund

Mötet arrangerades av Region Skåne och SKL i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska Ministerrådet och Nordisk Kulturfond. Initiativet var en del av Sveriges ordförandeskapsprogram i Nordiska Ministerrådet 2018.

Politiker och tjänstemän från de nordiska länderna inklusive kulturministrarna från Färöarna, Island, Sverige, Norge och Åland medverkade i mötet. Totalt deltog cirka 160 personer varav drygt hälften var tjänstepersoner medan övriga deltagare var politiker.

Samtliga länder i Norden samt Färöarna, Grönland och Åland var representerade på mötet. Bland deltagarna var spridningen god mellan olika nivåer i det politiska systemet. Tjänstepersoner och politiker från både lokal, regional, nationell och nordisk nivå medverkade. Mötet hölls på de skandinaviska språken med tolkning till isländska och finska.

Dokument

  • Rapport Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

    ( .pdf, 4 MB)

    Ladda ner
  • Report from the Nordic Cultural Political Summit

    ( .pdf, 4 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter