Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Bland ungdomar i årskurs 6, 9 och gymnasiets årskurs 2 i Skåne är psykisk ohälsa i form av psykiska och fysiska symtom och stress generellt vanligare bland flickor än pojkar.

Omslag för broschyrenI denna rapport redovisas resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 samt Folkhälsoenkät Skåne 2008 där vi närmare analyserat sambanden mellan å ena sidan sociodemografiska faktorer, levnadsvanor, skola, socialt nätverk, mobbing/trakasserier, fysisk hälsa och å andra sidan psykisk ohälsa i Skånes yngre befolkning.

Bland ungdomar i årskurs 6, 9 och gymnasiets årskurs 2 i Skåne är psykisk ohälsa i form av psykiska och fysiska symtom och stress generellt vanligare i högre årskurser och vanligare bland flickor än pojkar. Lägst andel barn och unga med flera psykiska eller somatiska besvär i veckan ses i familjer där båda föräldrarna arbetar.

Den fysiska hälsan påverkar ungdomars välmående och det är vanligare att ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning, astma eller fetma uppger sig må psykiskt dåligt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter