Översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet – kartläggning och analys

Kulturnämnden beslöt 2015 att inleda en översyn av stödet till musikområdet. Kultur Skåne har på uppdrag av nämnden gjort en utredning som kompletterats med en studie av det fria musikområdet.

Översynen av musikområdet ska tydliggöra prioriteringar och utveckla och bredda kulturnämndens långsiktiga satsningar på musikområdet. Kulturnämnden vill med översynen säkerställa att medborgarna i Skåne även framöver, har tillgång till ett brett och kvalitativt starkt professionellt musikutbud i hela Skåne.

Utredningen kompletterades med en extern studie av det fria musikområdet våren 2016, en studie av den professionella musiken som Region Skåne i nuläget inte ger långsiktigt verksamhetsbidrag till. Studien genomfördes av Lunds universitet.

Utredningarna ska fungera som kunskapsunderlag i kulturnämndens översyn av musikområdet. Frågan ska nu beredas politiskt under hösten 2016.

Dokument

  • Översyn av kulturnämndens stöd till musikområdet – kartläggning och analys. (Kultur Skåne)

    ( .pdf, 4,4 MB)

    Ladda ner
  • Det fria musiklivet i Skåne – möjligheter och hinder för professionell verksamhet. (Lunds universitet)

    ( .pdf, 5,4 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter