Litteratur och serier i Skåne – Vitalisering, samverkan, mångfald

Under april till september 2016 har Boel Gerell på uppdrag av Region Skåne genomfört en förstudie om utmaningarna och möjligheterna för litteratur och serier i Skåne.

Framsida för rapporten "Litteratur och serier i Skåne" av Boel Gerell 2016Fokus i förstudien ligger på villkor för litterärt skapande och viktiga regionala aktörer utifrån konstområdets särskilda behov. Studien undersöker vilka regionala insatser som bäst kan stimulera och stödja litteratur och serier som konstform.

Litteratur som konstform är relativt ny inom Region Skånes ansvarsområde och tillfördes i samband med att kultursamverkansmodellen infördes år 2010. Många regioner och landsting har i sina kulturplaner inordnat litteraturen inom biblioteksområdet och då främst kopplat samman litteratur med demokratiska aspekter av läskunnighet och språklig förmåga.

Genom att lyfta litteraturen som en egen konstform och fokusera på författares villkor, litterär verksamhet i Skåne och stödformer inom litteraturområdet, har kulturnämnden angett en inriktning för områdets utveckling på längre sikt.

Förstudien fördjupar och kompletterar den av kulturförvaltningen tidigare framtagna inventeringen - "En inventering av konstområdet litteratur i Skåne". Tillsammans bidrar de båda till att öka kunskapen om området litteratur och serier i Skåne och det fortsatta arbetet med att förbättra villkoren för författare, stödja utvecklingen av litterära scener och litterära arrangörer och verka för en mångfald inom det litterära området.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter