Kulturvaneundersökning 2016 i Skåne och grannlänen

Region Skånes kulturvaneundersökning för 2016 visar att skåningarna är mer kulturaktiva än rikssnittet. Bilden överensstämmer med tidigare undersökningar samt resultat från SOM-undersökningar.

Omslag till rapporten "Kulturvanor i Skåne - kulturvaneundersökningen 2016"Ramböll AB har på uppdrag av Region Skåne genomfört årets kulturvaneundersökning som skiljer sig från tidigare undersökningar. Årets undersökning är bredare och omfattar utöver Skåne även Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län. I undersökningen ingår sammanlagt 7 500 respondenter, varav 3 000 i Skåne. I Skåne är de 3 000 respondenterna fördelade på 750 per delregion. Respondenterna är i åldern 16-85 år.

2016 har undersökningen utökats med fler frågor än tidigare när det gäller ungas kulturvanor för att ge en fylligare bild än tidigare undersökningar har gett.

Fördjupad analys

Sociologiska institutionen vid Lunds universitet har gjort en fördjupad analys av data från Kulturvaneundersökningen 2016.I oktober 2016 fick Sociologiska institutionen vid Lunds universitet i uppdrag att göra en fördjupad analys av data från Kulturvaneundersökningen 2016. Syftet var att titta mer på komplexa mönster för att spåra policyeffekter och undersöka trender och tendenser som kan vara intressanta att studera framöver.

Den bild av det regionala kulturlivet som tecknats visar att det finns vissa delregionala skillnader både av konsumtion av kultur och av egen skapande verksamhet. Skillnaderna avspeglar både spridningsmönster av kulturinstitutioner, och socioekonomiska skillnader i Skåne.

Bakgrund

Sedan januari 2016 utökades regionsamverkan mellan länen i södra Sverige. Region Skåne är en av flera regioner som ingår i Regionsamverkan Syd som är en överenskommelse för att utveckla samarbetet mellan länen. Det innebär att det finns ett ökat intresse för att ta del av kulturvanorna grannlänen emellan.

Region Skåne genomför regelbundet kulturvaneundersökningar för att skapa en aktuell bild av skåningarnas kulturvanor samt egna skapande. Förra gången en kulturvaneundersökning gjordes var 2014.

Dokument

  • Kulturvaneundersökning 2016 i Skåne och grannlänen

    ( .pdf, 616 kB)

    Ladda ner
  • En fördjupad inblick i kulturanvändningens mönster i Skånes fyra delregioner

    ( .pdf, 665 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.