Kompetenskartläggning av skånsk tillverkningsindustri

Förstudien kartlägger kompetensbehoven inom fyra olika segment av skånsk tillverkningsindustri.

Omslag för förstudien kompetenskartläggning tillverkningsindustrin i Skåne Bakgrunden till rapporten är den omstrukturering som präglar Skånes näringsliv. Trots en förväntad fortsatt minskning av sysselsättning i tillverkningsindustrin i Skåne kommer behovet av personer med teknisk utbildning att öka. Genomgående kan vi observera en stigande utbildningsnivå inom tillverkningsindustrin i Skåne och övriga Sverige.

Rapporten kartlägger kompetensbehoven i tillverkande industriföretag i Skåne inom fyra segment:

  • miljöteknik
  • varor till forskningsinfrastruktur
  • livsmedelsindustrin
  • maskinvaruindustrin

Förstudien har genomförts inom ramen för Europeiska Regionala Strukturfondsprogrammet under perioden oktober 2013 till maj 2014.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter