Kartläggning och analys av stråkutredningar av transportsystemet i Skåne

Prioritering av stråk utifrån Strategi för hållbart transportsystem för Skåne 2050 - sammanställning av stråkstudier för regional transportinfrastrukturplan 2018-2029.

På uppdrag av Region Skåne och de fyra kommunsamarbetena MalmöLundregionen, Familjen Helsingborg, Skåne Nordost och Sydöstra Skånes samarbetskommitté har Sweco under framför allt 2016 studerat sammantaget drygt 20 transportstråk.

Studierna har bedrivits i nära dialog med tjänstemän från olika delar av Region Skåne, kommunerna och Trafikverket. Det primära målet har varit att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag för Region Skåne och Trafikverket att använda för de kommande nationella och regionala planerna för åren 2018-2029.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter