Kartläggning och analys av museernas arbete med samverkan och förmedling

Region Skånes kulturförvaltning har gjort en kartläggning över hur elva Skånska museer, med verksamhetsbidrag från Region Skåne, arbetat med förmedling och samverkan.

Utredning gällande museer inom kulturarvsområdet 2014-2016Kartläggningen har tittat på geografisk spridning, upptagningsområden, utvecklingsbidrag och museipedagogernas roller. Kartläggningen visar att museerna tillsammans lockar alltfler besökare till sina verksamheter, samtidigt som några museer uppvisar en låg andel besökande barn och unga i förhållande till befolkningsunderlaget. Barn och unga lyfts som en särskild målgrupp i villkor för verksamhetsbidrag. Flera museer har bred extern samverkan med olika aktörer utanför museisektorn, samverkan inom museisektorn kan dock utvecklas ytterligare.

Kartläggningen har tittat på perioden 2014-2016 och museernas redovisade material samt utredningar och utvärderingar som tidigare gjorts kring regionalt finansierad museiverksamhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter