Innovationsrapport: skånska styrkeområden

Hur ska det regionala tillväxt- och innovationsarbetet bidra till ökad produktivitet och frigöra Skånes potential? Denna rapport identifierar styrkeområden i skånskt näringsliv.

För att identifiera styrkeområden har näringslivet delats in i ett 40-tal sektorer utifrån officiell branschindelning. Rapporten beskriver och diskuterar näringslivets kunskapsinnehåll, struktur och utveckling utifrån dessa sektorer. 

Sektorer som bedöms vara styrkeområden i Skåne är förpackning, kemisk industri, IKT, Life Science, verkstadsindustrin, livsmedel och byggnadsindustrin. I varierad utsträckning kännetecknas dessa av hög produktivitetsnivå, kritisk massa, starka kopplingar till forskning och utveckling, hög kunskapsnivå, förnyelseförmåga och stor export.

Rapporten är ett underlag för en diskussion om prioriteringar i det
framtida regionala tillväxt- och innovationsarbetet. Den utgör även en bred orientering i näringslivets struktur och utveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter