TemaPM – Hur stärker vi Skånes regionala kärnor och tillväxtmotorer?

Detta TemaPM bygger vidare på rapporten ”Flerkärnighet i Skåne” och ger en fördjupad bild av behov, utmaningar och möjligheter kring Skånes flerkärnighet med fokus på de sju regionala kärnorna.
Skånes utveckling är inte ett nollsummespel. Rätt hanterade är sambanden mellan kärnor och omland, grönstruktur och infrastruktur, mångfald och specialisering tillgångar som kan stärka Skåne och dess konkurrenskraft.
 
Bara genom ett utvecklat samspel där alla har förtroende för att övriga spelar sin roll på bästa sätt kan de fyra utvecklingsmålen för Skåne uppnås – ökad tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.
 

Om Strukturbild för Skåne och TemaPM

Strukturbild för Skåne är en samverkansprocess mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner som har pågått i över 10 år. Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen.

Ett TemaPM är ett kunskapsunderlag som har tagits fram inom ramen för Strukturbild i Skånes arbete – varje TemaPM är en djupdykning i olika relevanta frågor kopplade till fysisk planering.

Läs mer om Strukturbild för Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!