Gränshandel Öresund 2016

En rapport om resandet och konsumtionen i Skåne och Själland.

Region Skåne har sedan Öresundsbron öppnades arbetet för en ökad integration i Öresundsregionen. I detta arbete har en viktig del varit arbeta med analyser och statistik som gör det möjligt att följa utvecklingen. Ett exempel är Öresundsdatabasen där det går att hitta gränsregionalstatistik för exempelvis arbetspendlare och personer som flyttar mellan Danmark och Sverige.

Gränshandeln är ett område som hittills varit dåligt kartlagd och analyserad i Öresundsregionen, särskilt jämfört med den norsk-svenska gränshandeln. HUI-research har därför på uppdrag av Region Skåne genomfört en pilotstudie avseende gränshandeln i Öresundsregionen år 2016. Syftet har varit tvådelat, dels vad gäller att utveckla en metod och arbetssätt för hur gränshandeln kan kartläggas. Dels att få ett grepp om hur stor gränshandeln är och vilka typer av varor som är viktiga ur ett gränshandelsperspektiv. Under hela mätperioden var gränskontrollerna för resande från Danmark till Sverige ett faktum vilket naturligtvis kan ha påverkat resandet och handeln under denna period.

Några av resultaten från undersökningen är att både skåningar och själlandsbor som reser över Öresund föredrar att besöka stadskärnorna på respektive sida Öresund. Skåningar reser oftare över dagen medan själlandsbor oftare stannar över under sitt besök. Skåningar lägger nästan en fjärdedel av sin konsumtion på restaurangbesök. Däremot lägger själlandsborna mer än hälften av sin konsumtion inom detaljhandeln. Hälften av själlandsborna handlar även sällanköpsvaror som kläder skor och heminredning medan endast en tredjedel av skåningarna gör det. Själlandsbornas turistekonomiska tillskott till Skåne beräknas vara cirka 5,8 miljarder svensk kronor på ett år. Motsvarande siffra för skåningarnas tillskott på Själland beräknas vara cirka 6,6 miljarder svenska kronor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter