Folkhälsorapporten 2020

Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Enkäten skickades ut till 107 000 personer i åldern 18–84 år.

Folkhälsorapporten visar att de flesta skåningar mår bra och är positiva till framtiden, men det finns också flera negativa trender. Fetman ökar liksom den psykiska ohälsan, som är särskilt hög bland unga kvinnor. Dessutom är hälsoskillnaderna stora mellan olika grupper i samhället.

Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på den folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Enkäten skickades ut till 107 000 personer i åldern 18–84 år som slumpmässigt blev utvalda från befolkningsregistret. Folkhälsoenkäten är den största undersökningen som någonsin gjorts och svarsfrekvensen uppgick till 44 %. 

Resultaten presenterades i ett direktsänt webbinarium

I webbinariet presenteras några av de viktigaste resultaten från folkhälsoenkäten följt av en fördjupning med fokus på psykisk hälsa och levnadsvanor utifrån vad som framkommit i undersökningen. Därefter berättar Folkhälsomyndigheten om hur covid-19-pandemin kan tänkas påverka folkhälsan på sikt. 

Avslutningsvis visas statistikverktyget QlikView, vilket ger möjligheter att titta på variabler från folkhälsoenkäten på både regional och kommunal nivå.

Se webbinariet i efterhand

Svaren hjälper oss planera

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter i Skåne. Svaren ger oss möjlighet att följa era levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region.

Det handlar både om vårt folkhälsoarbete – det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och förebyggandet av sjukdomar – och om att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Folkhälsorapporten - ett viktigt verktyg för kommunerna

Resultaten från folkhälsoenkäten är även ett viktigt underlag i de skånska kommunernas folkhälsoarbete. De mindre kommunerna vill ofta jämföra sin kommun mot Skånesnittet eller mot en likvärdig kommun i Skåne.

Resultaten på kommunal nivå från 2019 års enkät samt från tidigare genomförda folkhälsoundersökningar finns tillgängliga i verktyget för folkhälsostatistik i Skåne.

Verktyget för folkhälsostatistik i Skåne

Dokument

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter