En inventering av konstområdet litteratur i Skåne

Inventeringen var ett första steg för att samla och öka kunskap om området litteratur och togs fram 2015. Den beskriver villkoren och infrastrukturen för området litteratur och hur den ser ut i Skåne.

Omslag till kartläggningen "En inventering av konstområdet litteratur"Litteratur som konstform är relativt ny inom Region Skånes ansvarsområde och tillfördes i samband med att kultursamverkansmodellen infördes år 2010. Många regioner och landsting har i sina kulturplaner inordnat litteraturen inom biblioteksområdet och kopplat samman litteratur med demokratiska aspekter av läskunnighet och språklig förmåga.

Genom att lyfta litteraturen som en egen konstform och fokusera på författares villkor, litterär verksamhet i Skåne och stödformer inom litteraturområdet, har Region Skåne angett en inriktning för områdets utveckling på längre sikt.

Kulturförvaltningen har under 2016 låtit ta fram förstudien "Litteratur och serier i Skåne – Vitalisering, samverkan, mångfald" som är en kompletterande fördjupning av inventeringen. Inventeringen och studien kan med fördel läsas parallellt. Tillsammans bidrar de till att öka kunskapen om området litteratur och serier i Skåne och arbetet med att förbättra villkoren för författare, stödja utvecklingen av litterära scener och litterära arrangörer och verka för en mångfald inom det litterära området.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter