Barn, miljö och hälsa

Rapporten handlar om skånska barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. 

Barn, hälsa och miljöRapporten tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Även förskolor har undersökts.

Rapporten visar att skånska barn överlag mår bra, men att det behövs ett ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen. Bland annat är många förskolegårdar inte att betrakta som barnvänliga.

Rapporten bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i förskolan. Ett viktigt komplement är erfarenheterna från arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter