Kultur i äldreomsorgen i Skåne

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har genomfört en enkätundersökning om de skånska kommunernas arbete med kultur i äldreomsorgen. I denna rapport ges en sammanställning av svaren.

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har genomfört en enkätundersökning om de skånska kommunernas arbete med kultur i äldreomsorgen. I denna rapport ges en sammanställning av svaren.Undersökning gjordes för att få en bild av hur kommunerna jobbar med kultur i äldreomsorgen och för att undersöka om det finns utvecklingsbehov och i så fall vilka. Enkäten skickades till kommunernas social- och kulturchefer (eller motsvarande) och av 33 kommuner har 26 svarat.

Resultatet visar att kommunerna ofta är engagerade i frågan, men att skillnaderna mellan kommunerna är stor. Det saknas ofta resurser, strukturer, styrdokument och målformuleringar om hur arbetet med kultur i äldreomsorgen ska bedrivas. I rapporten redovisas kommunernas egna tankar om hur området ska kunna förbättras samt vad som krävs för att förbättringsidéerna ska kunna genomföras. Ett av de vanligaste svaren är genom ökad samverkan.

Bakgrund

Ett av kulturpolitikens mål och stora utmaning är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har svårt att ta del av det kulturutbud som finns på egen hand. Ett utvecklingsområde inom vården är hur man ska kunna erbjuda socialt och kulturellt innehåll i linje med den nationella värdegrunden för äldreomsorgens intentioner: att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Kultur kan ge mervärde i livet och öka välmåendet. Kulturupplevelser som delas i grupp skapar samhörighet. Kultur kan också väcka minnen och öka förmågan till kommunikation. Forskning har dessutom visat att kulturinslag kan minska behov av vissa läkemedel. Med hjälp av kulturaktiviteter upplever boende och anhöriga ofta att boendet blir till en behagligare plats att leva i eller besöka. För vårdpersonalen, i sin tur, kan kulturinslag innebära att arbetsvardagen underlättas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.