Att man kan tolka olika - ett följeforskningsprojekt om kursen Re:flex

En rapport om mötet mellan grundskolan och konst- och kulturverksamhet, ett möte som ingår i skolans styrdokument och är betydelsefull för elevernas utveckling, lärande och delaktighet i samhället.

Att man kan tolka olika - ett följeforskningsprojekt om kursen Re:flexRapporten är ett resultat av den följeforskning som genomfördes när Malmö Grundskoleförvaltning arrangerade kursen Re:flex för lärare i Malmö stad. Följeforskningen innehåller både utvärderande och forskande moment och bygger på observationer från kurstillfällena samt intervjuer av kursdeltagare. Svaren har sedan analyserats i relation till aktuell forskning inom fältet kultur och skola.

Deltagarna i kursen lyfte speciellt vikten av att arbeta med delaktighet och likvärdighet i skolan - då det för många elever är den enda möjligheten att få uppleva konst och kultur. Det reflekterande samtalet, som var centralt i kursen, beskriver alla som en viktig och positiv erfarenhet som har gett dem verktyg för att flera tolkningar är möjligt och att det inte finns rätt eller fel svar. När det gäller integrering av konst i undervisningen lyfter man trösklar som tidsbrist och en skolkultur där betyg och mätning är drivande. En alltmer formaliserad undervisning gör att det finns allt mindre tid för reflektioner och kreativa processer.

Eftersom de grundläggande förutsättningarna oftast saknas för de prövande arbetssätt som estetiska uttrycksformerna kräver, blir bristen på kunskap om och tillgång till didaktiska verktyg en utmaning för skolpersonalen. Här har kurser som Re:flex ett stort värde.

Syftet med kursen var att skolpersonal ska få kunskap om olika kulturaktörer och institutioner och erfarenhet av att möta olika konst- och kulturuttryck. Kursdeltagarna skulle också få möjlighet att träna sig i att leda reflekterande samtal kring konst med elever och att pröva olika didaktiska verktyg. Genom detta kan förutsättningar skapas för fördjupade konstnärliga upplevelser – och ett fortsatt estetiskt lärande i klassrummet. Målet är att kursen ska bli en återkommande fortbildning för skolpersonal i Malmö.

Rapporten är ett samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle och Grundskoleförvaltningen Malmö stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.