Vår roll inom regional utveckling

Region Skåne har ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna, och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Region Skånes roll är att samordna arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, att verka som inspiratör och samlande kraft för den regionala utvecklingen, men också att vara aktör i vissa av insatserna. Vi är processledare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne län.

Processledare för det regionala utvecklingsarbetet

I juni 2020 antog regionfullmäktige "Det öppna Skåne 2030" som regional utvecklingsstrategi för Skåne län. Den har arbetats fram tillsammans med kommuner, myndigheter, högskolor och universitet, branschorganisationer, idéburen sektor, invånare och andra aktörer som jobbar med utvecklingsfrågor.

Arbetet med utvecklingsstrategin handlar om att skapa en gemensam grund, ett gemensamt engagemang och ansvar för Skånes utveckling.

Erbjuda arenor

Utvecklingsstrategin visar vad som behöver göras för att nå målbilden, inte hur – det är upp till varje utvecklingsaktör att styra över. Centralt för genomförandet är en fortsatt dialog.

Som processledare för utvecklingsarbetet erbjuder Region Skåne regelbundna arenor, nätverk och mötesplatser där utvecklingsaktörer kan samlas och diskutera den fortsatta processen.

Uppföljning

Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Vi följer upp målen i den i utvecklingsstrategin och gör statistiska analyser av hur det går för Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.