Vår roll inom regional utveckling

Region Skåne har ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna, och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Region Skånes roll är att samordna arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, att verka som inspiratör och samlande kraft för den regionala utvecklingen, men också att vara aktör i vissa av insatserna. Vi är processledare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne län.

Processledare för det regionala utvecklingsarbetet

I juni 2020 antog regionfullmäktige "Det öppna Skåne 2030" som regional utvecklingsstrategi för Skåne län. Den har arbetats fram tillsammans med kommuner, myndigheter, högskolor och universitet, branschorganisationer, idéburen sektor, invånare och andra aktörer som jobbar med utvecklingsfrågor.

Arbetet med utvecklingsstrategin handlar om att skapa en gemensam grund, ett gemensamt engagemang och ansvar för Skånes utveckling.

Erbjuda arenor

Utvecklingsstrategin visar vad som behöver göras för att nå målbilden, inte hur – det är upp till varje utvecklingsaktör att styra över. Centralt för genomförandet är en fortsatt dialog.

Som processledare för utvecklingsarbetet erbjuder Region Skåne regelbundna arenor, nätverk och mötesplatser där utvecklingsaktörer kan samlas och diskutera den fortsatta processen.

Uppföljning

Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Vi följer upp målen i den i utvecklingsstrategin och gör statistiska analyser av hur det går för Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter