Sociala investeringsmedel

Grundtanken med en social investering är att, genom investeringar i förebyggande arbete och tidiga insatser, bryta negativa händelseförlopp i livet, särskilt hos barn och unga. Investeringen ska resultera i mänskliga vinster och/eller minskade kostnader senare i livet.

Region Skåne söker aktivt efter lösningar som kan bidra till att möta de sociala utmaningar som Skåne står inför. Många av dessa lösningar uppstår sannolikt i samhället utanför offentlig förvaltning och verksamhet. Civilsamhällets möjligheter att bidra med lösningar, som kanske inte ens ligger inom räckhåll för den offentliga verksamheten, behöver tas tillvara.

Ansökan ska beröra Region Skånes ansvarsområde och är öppen för externa aktörer såsom idéburen sektor, primärkommuner och lärosäten.  

Så ansöker du

Finns ännu inga uppgifter om medel att söka 2019.

Medfinansiering

Sökande ska redovisa en samlad medfinansiering på minst 30 procent av insatsen. Medfinansiering kan ske i form av kontantbidrag, arbetstid eller annat som prövas likvärdigt.

Bakgrund

Under 2013 och 2014 avsatte regionstyrelsen medel för en social investeringsfond. Medlen användes till totalt sju olika sociala investeringsprojekt av vilka alla utom ett drevs av den idéburna sektorn. Samtliga dessa projekt har visat sig bli framgångsrika, vilket är ett viktigt skäl till att Region Skåne nu vill avsätta nya liknande medel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter