Samverkansmedel idéburen sektor

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne.

Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor i Skåne är den första i Sverige. De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är i samspelet mellan den offentliga och den idéburna sektorns olika roller och funktioner som mervärde uppstår.

Sök medel

Finns ännu inga uppgifter om medel och ansökningsperiod för 2019.

Region Skånes folkhälsoberedning handlägger alla ansökningar och fattar beslut om fördelningen. Region Skåne äger ensamt beslutanderätten om tilldelning av sökta medel.

Detta gäller för att få medel

För att stimulera utvecklad lokal samverkan med idéburen sektor riktas medel till insatser som sker i samverkan mellan idéburna organisationer och kommun.

Under 2018 har det funnits samverkansmedel att söka för satsningar inom följande områden:

  • Jämlik hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Barn och unga

Utlysningen stödjer insatser utifrån målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.

Högsta belopp att ansöka om för enskilt projekt är 250 000 kronor. Region Skåne kommer att prioritera utifrån inriktning samt efter dessa två kriterier:

  1. Projekt med kommunal medfinansiering. Önskvärt att projektet genomförs i samverkan mellan idéburen verksamhet och kommun i syfte att starta hållbara och långsiktiga överenskommelseprocesser mellan idéburen och offentlig verksamhet.
  2. Projektet kan spridas till övriga intresserade i Skåne.

Medfinansiering

Region Skåne ser helst en kommunal medfinansiering på minst 25 procent av den totala projektbudgeten. Till exempel: Med en projektbudget på 100 000 kronor kan ansökan omfatta 75 000 kronor om kommunen står för resterande 25 000 kronor. Medfinansiering kan ske i olika former, till exempel kontant, eller med lokaler eller personal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter