Samverkan med idéburen sektor

Som första region i Sverige undertecknade den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne 2010 en unik överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen reviderades 2014 och Länsstyrelsen Skåne anslöt sig formellt 2016.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör en viktig del av samhällsutvecklingen. I samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorns olika roller och funktioner uppstår mervärde som behövs för ett hållbart Skåne.

Överenskommelsen är en gemensam viljeyttring för samverkan och engagemang, som vi vill utveckla vidare.

Med överenskommelsen vill vi medverka till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne. Genom samverkan kan vi möta de komplexa samhällsutmaningar Skåne står inför. Överenskommelsen fokuserar på att stärka förutsättningarna för den idéburna sektorn att verka och för sektorsövergripande samverkan.

Överenskommelsens värdegrund bygger på sex principer om samverkan:

1. Självständighet och oberoende

2. Dialog

3. Kvalitet

4. Långsiktighet

5. Öppenhet och insyn

6. Mångfald.

De sex principerna utgår från de nationella överenskommelserna som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Principerna har också fastställts av riksdagen genom beslut om propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55).

En reviderad version av överenskommelsen gäller från 2021-02-16. Den omfattar alla idéburna organisationer i Skåne och de aktörer som vill kan ansluta sig till överenskommelsen. Idag har ett trettiotal regionala idéburna aktörer anslutit sig till överenskommelsen tillsammans med Region Skåne samt Länsstyrelsen Skåne.

Anslut er organisation

Idéburna organisationer i Skåne kan ansluta sig till överenskommelsen. Anmälan görs via Överenskommelsen Skånes webbplats.

Idéburet offentligt partnerskap

Inom ramen för Överenskommelsen Skåne finns möjligheten att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Region Skåne och en idéburen organisation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.