Samverkan med idéburen sektor

Genom Överenskommelsen Skåne samarbetar Region Skåne med den idéburna sektorn för att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne. Överenskommelsen fokuserar på samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Med överenskommelsen vill vi medverka till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne.

Genom samverkan kan vi möta de komplexa samhällsutmaningar Skåne står inför. De idéburna verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Skåne var 2010 först i landet med en regional överenskommelse mellan den offentliga och idéburna sektorn. Överenskommelsen Skåne är en gemensam satsning som ska bidra till att vi uppnår visionen om det öppna Skåne 2030.

En reviderad version av överenskommelsen gäller från 2021-02-16. Den omfattar alla idéburna organisationer i Skåne och de aktörer som vill kan ansluta sig till överenskommelsen. Idag har ett trettiotal regionala idéburna aktörer anslutit sig till överenskommelsen tillsammans med Region Skåne samt Länsstyrelsen Skåne.

Anslut er organisation

Idéburna organisationer i Skåne kan ansluta sig till överenskommelsen. Anmälan görs via webbplatsen Overenskommelsenskane.se

Fem utvecklingsområden

Vi har i vår överenskommelse identifierat fem utvecklingsområden som utgör förutsättningen för att nå en hållbar samhällsutveckling:

  • Samverkan
  • Delaktighet och inflytande
  • Idéburet entreprenörskap
  • Idéburen sektor och Ideellt engagemang
  • Lärande och Forskning

Utifrån dessa utvecklingsområden tas varje år fram en handlingsplan.

Nationella överenskommelser

På nationell nivå finns två överenskommelser. En mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt idéburna organisationer inom det sociala området från 2008. Denna har kompletterats med en överenskommelse mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer inom integrationsområdet.

Idéburet offentligt partnerskap

Inom ramen för Överenskommelsen Skåne finns möjligheten att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Region Skåne och en idéburen organisation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.