Samverkan med idéburen sektor

Genom Överenskommelsen Skåne samarbetar Region Skåne med den idéburna sektorn för att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne. Det handlar om att hitta lösningar som stärker demokratin, ökar medborgarnas delaktighet och minskar utanförskapet i samhället.

Skåne var 2010 först i landet med en regional överenskommelse mellan den offentliga och idéburna sektorn. Överenskommelsen Skåne är en gemensam satsning på samverkan och engagemang, som ska bidra till att vi uppnår visionen om det öppna Skåne 2030. Parterna i överenskommelsen är Region Skåne och Nätverket Idéburen sektor Skåne.

En reviderad version av överenskommelsen gäller från 2015. Den omfattar alla idéburna organisationer i Skåne och de aktörer som vill kan ansluta sig till överenskommelsen. Hittills har cirka ett trettiotal aktörer anslutit sig.

De idéburna verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

Anslut er organisation

Idéburna organisationer i Skåne kan ansluta sig till överenskommelsen. Anmälan görs via webbplatsen Overenskommelsenskane.se

Fem utvecklingsområden

Vi har i vår överenskommelse identifierat fem utvecklingsområden som utgör förutsättningen för att nå en hållbar samhällsutveckling:

  • Samverkan
  • Delaktighet och inflytande
  • Idéburet entreprenörskap
  • Idéburen sektor och Ideellt engagemang
  • Lärande och Forskning

Utifrån dessa utvecklingsområden tas varje år fram en handlingsplan.

Nationella överenskommelser

På nationell nivå finns två överenskommelser. En mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt idéburna organisationer inom det sociala området från 2008. Denna har kompletterats med en överenskommelse mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer inom integrationsområdet.

Idéburet offentligt partnerskap

Inom ramen för Överenskommelsen Skåne finns möjligheten att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Region Skåne och en idéburen organisation.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter