Samhandling för utveckling

Att förverkliga en gemensam strategi kräver tid, prestigelöshet och förtroende. Att skapa det öppna Skåne kräver gemensamma insatser, där flera aktörer och enskilda människor agerar kring en viss utmaning vid rätt tidpunkt. Ensam är inte stark vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle.

Resan mot det öppna Skåne är inte en process, med en given ledare. Tvärtom. Olika aktörer, från statlig till lokal nivå och över alla sektorer, kommer att ta på sig ledartröjan vid olika tillfällen. Arbetet bygger på en växelverkan och en kontinuerlig dialog där ny kunskap och nya perspektiv ständigt tillförs. Det krävs också att olika aktörer tar ansvar för sina respektive kompetensområden, och att medborgarna engageras i arbetet.

Ett starkt gemensamt agerande tar inte bort det faktum att det finns 33 kommuner som fortsätter att verka och utvecklas var och en för sig. Handlingskraft kring Skånes utveckling växer härigenom fram i en ömsesidig dialog mellan den lokala och den regionala nivån, med utgångspunkt i dess olika förutsättningar. Detsamma gäller företag, föreningar och andra typer av organisationer.

Samhandling innebär inte främst att kompromissa utan snarare att komplettera och stärka varandra. Arbetet med utvecklingsstrategin handlar om att skapa en gemensam grund, ett gemensamt engagemang och ansvar för Skånes utveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter