Remissyttranden på den regionala utvecklingsstrategin

Den regionala utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne 2030" föregicks av ett remissförslag. Nedan publiceras samtliga remissyttranden som inkommit till Region Skåne.

Samtliga remissyttrande publiceras i pdf-format. I de fall som remissyttrandena är scannade (avbildade) har detta skett antingen av remissinstansen själv eller av Region Skåne då vi enbart mottagit yttrandet på papper.

I de fall vi fått in remissyttrandena elektroniskt (oftast i word eller message) har dessa konverterats till pdf på ett läsvänligt sätt. För läsvänliga versioner av scannade remissyttranden hänvisar vi till respektive remissinstans.

Följande anmodade organisationer har meddelat att de avstår från att lämna synpunkter:

  • Arbetsgivarverket
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Länsstyrelsen Blekinge
  • Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Regionförbundet Örebro län
  • Skolinspektionen
  • Sveriges kommuner och landsting
  • Transportstyrelsen

Alla remissyttranden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter