Genomförande - hur går vi från vad till hur?

De beslut som fattas idag formar framtidens Skåne. Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att visa på en riktning för det löpande utvecklingsarbetet i Skåne. Genom att ta ställning till vart Skåne ska befinna sig i framtiden är det lättare att fatta rätt beslut och att hitta rätt samarbetsformer. Ord, vilja och ambition måste dock följas av handling. Och alla skånska utvecklingsaktörer behöver bidra.

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och investeringar, översiktsplaner och insatser – alla är de på ett eller annat sätt en del av Skånes utveckling.

Utvecklingsstrategin blir gemensam och användbar om alla utvecklingsaktörer i Skåne har den som utgångspunkt när strategier och verksamhetsplaner beslutas, när handlingsprogram sjösätts och när samarbetsprojekt inleds. Det är när de skånska utvecklingsaktörerna agerar i samma riktning som Skånes växtkraft kan utnyttjas till fullo.

Region Skåne har ansvar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi för hela Skåne och för uppföljningen. Skånes regionala utvecklingsstrategi har haft fokus på vad som behöver göras för att stärka Skånes utveckling. Hur detta ska genomföras är upp till alla utvecklingsaktörer att utveckla och agera kring. För fortsatt arbete och genomförande har befintliga samarbetsytor och arbeten i form av arenor och pågående processer en central roll att spela.

I nästa steg kommer det säkert finnas behov av att tydliggöra vem eller vilka som har ansvar, vilka arenor som eventuellt saknas, samt utveckla och stärka befintliga arenor och plattformar för att nå upp till utvecklingsstrategins ambitioner.

Centralt för genomförandet är fortsatt dialog. En beslutad strategi är inte tillräckligt, det är nu arbetet börjar med att skapa det öppna Skåne. Gemensamt engagemang och samhandling är nödvändigt.

Fortsatt arbete innebär att olika aktörer tar ledarskap inom sina ansvarsområden, agerar aktivt för nya initiativ och skapar samhandling kring Skånes utveckling. Kommuner, statliga myndigheter, högskolor och universitet, näringslivs- och branschorganisationer och idéburna organisationer har alla ett gemensamt ansvar.

Region Skåne kommer ta ett ansvar för utvecklingsstrategins genomförande inom sina ansvarsområden, exempelvis genom kommande beslut kring budget- och verksamhetsplan, men också i kommunikationsarbetet. Region Skåne kommer också att erbjuda särskilda mötesarenor för alla aktörer som är involverade i arbetet med utvecklingsstrategin, såsom Mötesplats Skåne och Attraktionskraft Skåne. 

Att utveckla Skåne är ett ständigt pågående arbete som utförs av många olika aktörer och därför måste även verktygslådan vara dynamisk och föränderlig.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter