Den regionala utvecklingsstrategin på remiss

Under 2018 inledde Region Skåne arbetet med en aktualisering av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans med Skånes kommuner och andra utvecklingsaktörer har ett antal utvärderingar och analyser genomförts.

Den 21 mars 2019 beslutade regionstyrelsen att den regionala utvecklingsstrategin ska revideras utifrån de rekommendationer som samlats in från dessa utvärderingar, analyser och samtal.

I uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin ligger fokus på Skånes behov och ambitionen är att skapa engagemang och förmåga att ta ansvar. De huvudsakliga justeringarna är:

  • Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har tydliggjorts och en ny struktur har arbetats fram. Den regionala utvecklingsstrategin struktureras i tre nivåer; Vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå och handlingsplaner och program på regional nivå.
  • Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av strategin.
  • Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats som innebär att uppföljningen kommer att ske på tre nivåer.

Remissperiod avslutad den 15 februari 2020

Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera förslag till revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi. Remissperioden som pågick mellan den 15 oktober 2019 – 15 februari 2020 är nu avslutad.

Remissversion

Underlag i arbetet med översynen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter